Кеўиллерге илҳам йош бағышлаған байрам тамашалары

16-март күни университетимиздиң спорт стадионында улыўмахалықлық Наўрыз байрамына арналып «Ҳәр күниңиз Наўрыз болсын!» атамасындағы театрластырылған әдебий-музыкалық байрам тамашасы болып өтти.

Қутлықлаў ушын сөз университетимиз ректоры М.Жумановқа берилди, ол келген мийманларды жәмәәтимиз атынан Наўрыз байрамы менен қутлықлап, жақсы тилегин билдирди. Соң Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Нурабуллаев байрам қатнасыўшыларын қутлықлады. Байрам тамашасы университеттиң «Ҳүрлиман» халық ансамбли ҳәм республикамыздың көркем-өнер ғайраткерлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасы менен уласып кетти.

Әдебий-театрластырылған бағдарламасының бет ашарынан орын алған И.Юсупов сөзине, Қ.Заретдинов намасына Гүлнара Алламбергенова «Бәҳәр» қосығы менен баслап берди ҳәм жыйналғанларға өзгеше кейпият бағыш етти.

Соң «Дийқанлар»дың шығыўы композициясында дийқан бабаларымыздың егис алдындағы нийетлери, С.Аяпов атқарыўындағы сөзи ҳәм намасы З.Қалмуратовтың «Бағ сейили» қосығы, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Т.Дошимова «Дембермес» халық қосығы ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Т.Палымбетов, сөзи Ш.Мәмбетмуратов намасы А.Сапарованың атқарған «Пал ҳәрреси яңлы изледим сени» атлы қосықлары жасы үлкен кекселеримиз дийдинен шыға алды. Университетимиз оқытыўшысы Қ.Юсупов атқарыўында И.Юсупов сөзине «Нетерсең енди» қосығы, ортада бәршемизге өрнек, талантлы, зийрек, талапшаң қызларымыз Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийелери ҳәм Разия Оразалиеваның атқарыўында Өзбекистан халық шайыры Зульфия Исраилова сөзине «Тыңла бүлбил» қосығын атқарғанда сыңғырлаған ҳаўазы бәршениң дийдинен шықты.

Фольклор бөлиминде «Уллы той» деп аталған «Кекселерди қәдирлеў жылы»нда академик Хусниддин Хамидовтың 80 жыллық юбилейи, соның менен халқымыздың миллий менталитетине тән болған сахналық көриниси, тамашаның балалар бөлиминде болса Хожели районындағы Меҳрибанлық үй тәрбияланыўшыларының атқарыўында «Ғарғалар» аяқ ойыны менен даўам етти. Соң Меҳрибанлық үй тәрбияланыўшыларына университет ректораты ҳәм кәсиплик аўқамы тәрепинен байрам саўғалары тапсырылды. «Қара үйим» деп аталған Ә.Кәримбаев атқарыўындағы қосық әзелден бүгинге жетип келген-ақ отаў көринисин еслетип жиберген сыяқлы.

Байрам салтанатының спорт блогында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде тәлим алып атырған студент жаслардың қолға киргизген жетискенлиги көпшиликке көрсетилип, жәмәәттиң бул тараўдағы табыслары көпке үлги, оларға тәлим-тәрбия берип атырған устазларының хызмети уллы екенлигинен дерек берди.

Соң «Кекселерди қәдирлеў жылы» ҳәм 8-март “Xaлықаралық ҳаял-қызлар күни” байрамына арналып, бәҳәрдиң дәслепки күнлеринен-ақ, ҳәр жылы оқыў дәргайымызда дәстүрге айналған «Дәўир қызлары» атамасындағы студент-қызлар таңлаўында кийиниў мәденияты жөнелиси бойынша орын алған жеңимпазлар «бүгинги күн студенти» кандай болыўы лазым деген сораўға жуўап беретуғын жаңа үлгидеги кийимлерин көрсетилди. Университетимиздиң (Қуўнақлар ҳәм зийреклер) «Жайхун» топары қыз-жигитлериниң сахналық композициясында заманагөй қыз алып қашыўда орын алатуғын айырым ҳалатларды комедиялық характерде сәўлелендирди.

Тамашаның нәўбеттеги бөлими халықлар дослығы деп аталып, онда студент жаслар миллетлераралық татыўлық белгиси сыпатында орыс халық ойыны «Калинка», түркменше «Гызлар готеринд сандыгы», қазақша «Армандастар» халық қосық ҳәм аяқ ойынларын шеберлик пенен атқарып шыға алды. Соң А.Үсенова «Кўкпари», Ш.Нуратдинов «Ашылсын жүреклер» ҳәм әдебий-театрластырылған бағдарламасының ақырында Қ.Юсуповтың атқарыўында «Хош келдиң бәҳәр» қосығы менен жуўмақланды.

Байрам республикамыздың басқа орынларында да даўам етеди.