Жаслар байрамы

Өтип атырған май айының екинши ҳәптеси республикамыз жаслары турмысындағы умытылмас күнлерге толы ҳәпте болды, десек алжаспаймыз. Себеби, бул ҳәптеде республикамыздың Шымбай, Елликқала районларында ҳәм пайтахтымыз Нөкис қаласында «Өзбекистан – муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз – уллы журт перзентлеримиз!»

ураны астында жаслар фестивалы көтериңки руўхта өткерилди. Оған жәмийетлик шөлкемлерден бир қатар ўәкиллер, республикамыздың мәденият, көркем-өнер тараўындағы белгили хызметкерлер ҳәм университетимиздиң белсенди ҳәм зийрек студентлери қатнасты.

Өткерилген бул фестивалларда жәмийетимиздиң барлық тараўларында жаслардың жетискенликлеринен көргизбели шығыўлар, мәденият ҳәм көркем-өнер тараўы хызметкерлериниң атқарыўындағы қосық ҳәм ойынлар жыйналғанларға қойып берилди.

Бир сөз бенен айтқанда бул фестиваль жасларымыздың ҳақыйқый байрамына айланып, бунда жаслар бир-бири менен жақыннан танысып, досласты ҳәм жәмлести. Яғный Журтбасшымыздың мәмлекетимиз жасларына болған исенимин бир жеңнен қол, бир жағадан бас шығарып барлық жаслар жәмлесип, биргеликте ақлайтуғынын көрсете алды.