ТАШКЕНТ ХАЛЫҚ АРАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ФОРУМЫ

Өзбекистанда илим изертлеў ҳәм инновациялық жумысларды шөлкемлестириўди мәмлекет тәрепинен   қоллап қуўатланыўы бойынша реформалар  өзиниң сезилерли нәтийжелерин көрсетип атыр. Елимиздиң илимпазлары генлик инженерия, биотехнология,  клеткалық технология, жаңа материаллар химиясы ҳәм оларды жаратыў бойынша жумысларды жоқары халық аралық дәрежеде жүргизилип  атыр. 

Илим ҳәм өндиристи интеграциялаў бойынша жақсы тәжирийбеге ерисилди. Инновациялық идеялар, технология ҳәм проектлердиң ҳәр жылы өткерилетугын ярмаркасы  себепли экономика, бизнес ҳәм социал тараўға жүзлеген инновациялық технологиялар ҳәм исленбелер ендирилип атыр.

Гезектеги нновациялық идеялар, технологиялар ҳәм проектлер  ярмаркасында Халық аралық Инновациялық Форум 2015 жыл 19-21 май аралығында Ташкент қаласында болып өтти, оның тийкарғы мақсети глобалласыў ҳәм ҳәзирги заман талаплары шараятында Өзбекистанды еледе инновациялық раўажландырыўдың актуал мәселелерин талқылаў.

 

Форумның «Инновациялық активликти арттырыў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў» деп аталған 1-секциясында илимий ҳәм технологиялық парклерди қоллап қуўатлаў, кәрханаларды басқарыўға инновациялық қатнас жасаў, илим ҳәм өндиристиң интеграциясы талқыланды.

«Жаслар ҳәм инновация» деп аталған 2-секция мәжилисинде Өзбекистанда жаслар сиясаты, жаслардың инновациялық жумысларын қоллап қуўатлаў бойынша раўажланған  еллер  тәжирийбелери, халық аралық илимий-техникалық программаларға қатнасыў бойынша жас илимпазлар ушын мүмкиншиликлер сыяқлы мәселелер талқыланды.

Форумның жумысына АҚШ, Германия, Италия, Греция, Япония, Түслик Корея, Россия Федерациясы,  Қазақстан, Қырғызстан ҳәм БМШ, ЮНЕСКО, Жер жүзилик банк, Өзбекистандағы Британия Кеңеси, ERASMUS+ Миллий офиси сыяқлы ҳалық аралық шөлкемлер ўәкиллери қатнасты.

Бизиң Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиде ярмаркада өзиниң дыққатқа ылайық әмелий  исленбелери менен қатнасқанлығын атап өтемиз, бирақ бундай үлкен ярмаркаларда қатнасыў ушын университет профессор-оқытыўшылары еледе көбирек ҳәм халық хожалығында, өндирис ҳәм бизнесте қызығыўшылық пайда еткендей илимий-әмелий исленбелер менен қатнасыўына потенциал мүмкиншиликлери  бар екенлигине гүман жок.

 

Университет илимий ислер

бойынша проректоры

М.ТАГАЕВ.