УШЫРАСЫЎ ТӘСИРЛИ ЖУЎМАҚЛАНДЫ

   Университетимизде быйылғы оқыў жылында мыңнан аслам студент-жаслар бакалавр тәлим бағдарын питкеретуғын болса, соннан жүзден асламы мүддетли әскерий хызметти өтеп келген студентлер болып есапланады. Өтип баратырған усы ҳәптеде мине сол мүддетли әскерий хызметти өтеп келген питкериўши студентлер менен ушырасыў болып өтти. Оған 54178-санлы Әскерий бөлиминен тийисли қәнигелер қатнасты.

 

     Ушырасыўды университеттиң руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректоры Х.Турсунбоев басқарып барды.

   Онда 54178-санлы Әскерий бөлими лейтенанты Б.Шукуров ҳәм сержант Д.Даўлетовлар питкериўшилерге хызмет бөлиминде жаратылып берилген шәраятлар ҳаққында сондай-ақ, ҳәзирги күнде мәмлекетимиз тәрепинен тараўға үлкен итибар қаратылып атырғанын ҳәм бул кәсиптиң қаншелли миннетли кәсип екенлигин мақтаныш пенен тилге алып өтти.

  Ушырасыўға қатнасқан «Камолот» ЖЖҲ басланғыш шөлкеми жетекшиси С.Ганиев, университеттиң Маркетинг бөлими баслығы С.Габбаровлар да сөзге шығып, бул бағдарда питкериўшилерге өзлериниң мәсләҳәтлерин берди. Өз нәўбетинде питкериўши студент-жаслар да өзлериниң қызықтырған сораўларына жуўап алды.