Атаназаров Куралбай Мауленович

 

(8-361)-2236019

a_kuralbay@karsu.uz

 

Тийкарғы ўазыйпалары:

  • Базарды системалы тәризде анализлеў ҳәм инновациялық өним (ис, хызмет)лерге талапты үйрениў, өзин қаплаў мүддетлерин, рентабеллик ҳәм инновациялық өнимлерди коммерцияластырыў менен байланыслы қәўип-қәтерлерди баҳалаў;
  • Жоқары коммерциялық потенциалға ийе ҳәм әмелге асырыўға таяр болған, өзлестириў ушын келешекке проектлерди таңлап алыў;
  • Инновациялық проектлерди әмелге асырыў ушын инвесторлар, шериклер ҳәм басқа исбилерменлер менен бирге ислесиў;
  • Жаңа технологияларды ендириў ҳәм инновациялық өнимлерди ислеп шығарыў мақсетинде санаат қәрханалары менен өз-ара биргеликли байланыс орнатыў.

 

 Илимий бөлим хызметкерлери қурамы:

  1. Бөлим баслығы: Атаназаров Қуралбай Мауленович
  2. Техник:

Мениӊ инновациялық идеям

Талабалар ушын

Лойиҳа, ғоя, ихтиро

номи

Ғоянинг тафсилоти Лойиҳа, ғоя муалифи ва гурух аъзолари Ихтирачи ва гуруҳ аъзолари билан боғланиш
1. Биогаз курилмаси технологиясини жорий этиш Қорақалпоғистон туманларида шарво моллари комплексларида чиқиндилар асосида ишлайдиган кичик биогаз қурилмасини куриш ва энергия олиш ҚҚДУ, Нукус ш., Ч.Абдиров к., 1 уй.

Хориж тиллар факультети хориж  тили ва адабиёти таълим йўналиши 4 курс талабаси Ернашев Дастан

93 487-30-50)
2. ArxIdeaАрхитектура ва қурилиш моллари Архитектура соҳаси бўйича электрон китобча ҳамда қурилиш моллари савдо-сотиғи базаси, Электрон китобча орқали архитектура соҳасига қизиқувчилар учун жамланган мобиль илова ҳамда қурилиш молларини онлайн тарзда қулай нархда сотиб олиш. ҚҚДУ, Нукус ш., Ч.Абдиров к., 1 уй.

Техника факультети

Архитектура 4-босқич талабаси

Курбанбаев Азизбек Шукируллаевич

Архитектура 4-босқич талабаси

Уразимбетов Юнус

 

91 258-88-82

 

 

91 256-35-00

3. Ақилли уйлар Энергия тежамкорлигига эришиш, вактни тежаш ва инсонларга қулайликлар (комфорт) яратиб бериш ҚҚДУ, Нукус ш., Ч.Абдиров к., 1 уй.

Техник факультети студенти

Кудайназаров Расул Умарович

ТАТУ, Нукус филиали, компьютер инженеринг факультети, компьютер инженеринг бакалавр таълим йўналиши 3 курс студенти Даулетназаров Жақсылық

rasul.qudaynazarov@mail.ru

 

93-360-33-20

 

91-304-09-53

 

Профессор-оқытыўшылар

Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик университети профессор-оқытыўшыларыныӊ инновациялық идеялары ҳаққында

МАҒЛЫЎМАТ

 

Проект, идея, исленбе, жаратпа х.т.б.атамасы Қысқаша мазмуны Авторы ҳәм группа ағзалары Автор ҳәм группа ағзалары менен байланыс
1 Биовитаминлер

 

Ҳәр бир организмниӊ суткалық  талабын тәбийий ҳәм қәўипсиз азықлық затлар: витаминлер, минерал затлар ҳәм энергия менен тәмийинлейди.

 

Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қ., Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Ч.Абдиров к., 1 үй.

Химия-технология факультети, Органика ҳәм ноорганикалық химия кафедрасы доценти М.К.Алланиязова

90 734 57 08 mapruza66@mail.ru

 

 

2 Медицина ушын стерилленбеген тоқыма бинтин алыў

Республикамызда алынатуғын пахта таласынан өзимизде жип ислеп шығарып, оны зәрерсиз ағартырып токымалы медициналық бинтин алыў мүмкиншилиги бар. Ағартырыўда антисептик элемент есапланған водород перекиси, каустик сода ҳәм басқалар ислетиледи. Алынған өним  технологиялық процесслер үзликсизлиги  қысқартырылған ҳәм бинт ҳәмме талапларға жуўап береди. Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қ., Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Ч.Абдиров к., 1 үй.

 

Химия-технология факультети, Химиялық технологиялар кафедрасы үлкен оқытыўшысы

З.Т.Бекмуратова

91 389 58 82
3 Жергиликли шийки зат тийкарында ыссылық сақлаўшы қурылыс материалын алыў

Республикамыздыӊ Тебин-булақ кәни вермикулити тийкарында қурылыс жумысларында кен пайдаланылатуғын ыссылық сақлаўшы қурылыс материаллары (блоклар) ислеп шығылады. Алынған материаллар физика-химиялық ҳәм физик-механик шәртлери бойынща ГОСТ талапларына жуўап береди. Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қ., Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Ч.Абдиров к., 1 үй.

Химия-технология факультети, Органика ҳәм органикалық емес химия кафедрасы ассистенти Г.М.Досанова

 

 

91 389 66 14

4 Бурғылаў еритпелери ушын  порошок алыў

Жергиликли бентонитли саз-ылайлы  минераллар тийкарында бурғылаў еритпелери ушын жоқары сыпатлы порошоклар  алынады. Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қ., Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Ч.Абдиров к., 1 үй.

Химия-технология факультети, Органика ҳәм органикалық емес химия кафедрасы ассистенти ассистенти А.Б.Абдикамалова

 

93 920 35 53

Сизди қызықтырған сораўлар, усыныслар, пикирлер болса, университетиӊ Илимий инновациялық исленбелерди коммерцияластырыў бөлимине хабарласыўыӊыз мүмкин.

Жас алымлар

 

Инновация ҳәм инвестиция