Жоқары қəнигели илимий ҳəм илимий-педагог кадрлар қəнигеликлери дизими

Илим тараўы,
қəнигелик топары,
қəнигелик шифры
Илим тараўы, қəнигеликлер топары, қəнигелик шифрлары аты Илимий дəреже берилетуғын илим тармағы
01.00.00 ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ИЛИМЛЕРИ
01.01.00 МАТЕМАТИКА
01.01.01 Математикалық анализ физика-математика илимлери
01.01.02 Дифференциаль теңлемелер ҳəм математикалық физика физика-математика илимлери
01.01.03 Есаплаў математикасы ҳəм дискрет математика физика-математика илимлери
01.01.04 Геометрия ҳəм топология физика-математика илимлери
01.01.05 Итималлық теориясы ҳəм математикалық статистика физика-математика илимлери
01.01.06 Алгебра физика-математика илимлери
01.02.00 МЕХАНИКА
01.02.01 Теориялық механика физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.02 Машиналар, əсбаплар ҳəм үскенелер динамикасы ҳəм беккемлиги физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.03 Грунтлар ҳəм таў жыныслары механикасы физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.04 Деформацияланыўшы қатты денелер механикасы физика-математика илимлери
техника илимлери
01.02.05 Суйықлык ҳəм газ механикасы физика-математика илимлери
техника илимлери
01.03.00 АСТРОНОМИЯ
01.03.01 Астрономия физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.00 ФИЗИКА
01.04.01 Эксперименталь физиканың əсбаплары ва усыллары физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.02 Теориялық физика физика-математика илимлери
01.04.03 Молекуляр физика ҳəм ыссылық физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.04 Физикалық электроника физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.05 Оптика физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.06 Полимерлар физикаси физика-математика илимлери
химия илимлери
техника илимлери
01.04.07 Конденсатланган жағдай физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.08 Атом ядросы ҳəм элементар заррачалар физикаси, тезлетиўши техника физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.09 Магнит ҳəдийселери физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.10 Ярым өткизгишлер физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.11 Лазер физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
01.04.12 Жоқары энергиялар физикаси физика-математика илимлери
техника илимлери
02.00.00 ХИМИЯ ИЛИМЛЕРИ
02.00.01 Органикалық емес химия химия илимлери
техника илимлери
02.00.02 Аналитикалық химия химия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
02.00.03 Органикалық химия химия илимлери
техника илимлери
02.00.04 Физикалық химия химия илимлери
физика-математика
илимлери техника илимлери
02.00.05 Электрохимия химия илимлери
физика-математика
илимлери техника илимлери
02.00.06 Жоқары молекулярлық бирикпелер химия илимлери
техника илимлери
02.00.07 Композициялық материаллар химиясы ҳəм технологиясы химия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
02.00.08 Нефть ҳəм газ химиясы ҳəм технологиясы химия илимлери
техника илимлери
02.00.09 товарларды химиялық қурамы тийкарында классификациялаў ҳəм сертификатлаў химия илимлери
техника илимлери
02.00.10 Биоорганикалық химия химия илимлери
биология илимлери
техника илимлери
02.00.11 Коллоид ҳəм мембраналық химия химия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
03.00.00 БИОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
03.00.01 Биохимия, биофизика ҳəм радиобиология биология илимлери
физика-математика илимлери
химия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
медицина илимлери
ветеринария илимлери
03.00.02 Молекуляр биология. молекуляр генетика. молекуляр биотехнология биология илимлери
химия илимлери
аўыл хожалық илимлери
медицина илимлери
03.00.03 Ботаника биология илимлери
география илимлери
03.00.04 Микробиология ҳəм вирусология биология илимлери
медицина илимлери
03.00.05 Зоология, энтомология ҳəм ихтиология биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
география илимлери
ветеринария илимлери
03.00.06 Эмбриология, гистология, кариология ҳəм цитология биология илимлери
ветеринария илимлери
03.00.07 Өсимликлер физиологиясы ҳəм биохимиясы биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
03.00.08 Адам ҳəм ҳайўанлар физиологиясы биология илимлери
ветеринария илимлери
03.00.09 Улыўма генетика биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
ветеринария илимлери
03.00.10 Экология биология илимлери
химия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
география илимлери
медицина илимлери
03.00.11 Паразитология ҳəм гельминтология биология илимлери
медицина илимлери
ветеринария илимлери
03.00.12 Биотехнология биология илимлери
химия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
03.00.13 Клетка биологиясы ҳəм раўажланыў биологиясы биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
медицина илимлери
03.00.14 Топырақтаныў биология илимлери
химия илимлери
аўыл хожалық илимлери
география илимлери
03.00.15 Геномика, протеомика ҳəм биоинформатика биология илимлери
04.00.00 ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
04.00.01 Улыўма ҳəм регионаллықгеология геология-минералогия илимлери
04.00.02 Геохимия. Пайдалы қазылмаларды қыдырыўдың геохимиялық усыллары геология-минералогия илимлери
химия илимлери
техника илимлери
04.00.03 Геотектоника ҳəм геодинамика геология-минералогия илимлери
04.00.04 Гидрогеология геология-минералогия илимлери
техника илимлери
04.00.05 Инженерлик геология геология-минералогия илимлери
техника илимлери
география илимлери
04.00.06 Рудалы ҳəм руда емес кəнлер геологиясы, оларды қыдырыў ҳəм разведка қылыў; металлогения геология-минералогия илимлери
04.00.07 Палеонтология ҳəм стратиграфия геология-минералогия илимлери
биология илимлери
04.00.08 Петрология вулканология ҳəм литология геология-минералогия илимлери
04.00.09 Геофизика. Пайдалы қазылмаларды қыдырыўдың геофизикалық усыллары геология-минералогия илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
04.00.10 Қатты жанылғы қазылма кəнлериның геологияси, оларды қыдырыў ва разведка қылыў геология-минералогия илимлери
04.00.11 Нефть ҳəм газ кəнлери геологияси, оларды қыдырыў ҳəм разведка қылыў геология-минералогия илимлери
04.00.12 кончилик санааты геологиясы ҳəм геофизикаси геология-минералогия илимлери
техника илимлери
04.00.13 Минералогия. Кристаллография геология-минералогия илимлери
химия илимлери
05.00.00 ТЕХНИКА ИЛИМЛЕРИ
05.00.01 ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОМЕТРИЯСЫ ҲƏМ КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ
05.01.01 инженерлик геометриясы ҳəм компьютер графикаси. аудио ҳəм видео технологиялары техника илимлери
педагогика илимлери
05.02.00 МАШИНАСАЗЛИК ҲƏМ МАШИНАТАНЫЎ
05.02.01 Машинасазлықта материалтаныў (тармақлар бойынша) Техника илимлери
05.02.02 Механизмлер ҳəм машиналар теориясы. Машинатаныў ҳəм машина деталлары Техника илимлери
Физика-математика илимлери
05.02.03 Технологиялық машиналар. Роботлар, мехатроника ҳəм робототехника системалары Техника илимлери
05.02.04 Стандартластырыў ҳəм өнимлер сапасын басқарыў Техника илимлери
05.03.00 МАШИНАСАЗЛЫҚДА КОНСТРУКЦИОНМАТЕРИАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ
05.03.01 Механика ҳəм физика-техникалық қайта ислеў технологиялары ҳəм процесслери. Станоклар ҳəм əсбап-үскенелер техника илимлери
05.03.02 конструкциялық материалларға қайта ислеў бериўши технологиялар ҳəм машиналар техника илимлери
05.04.00 ЭНЕРГЕТИКА, МЕТАЛЛУРГИЯ ҲƏМ ХИМИЯ МАШИНАСАЗЛЫҒЫ
05.04.01 машинасазлық машиналары, аппаратлары, агрегатлары ҳəм қурылмалары техника илимлери
05.07.00 АВИАЦИЯ ТЕХНИКАСИ
05.07.01 Жер үсти комплекслери ҳəм ушыў аппаратлары техника илимлери
05.11.00 ƏСБАПСАЗЛЫҚ, МЕТРОЛОГИЯ ҲƏМ МАҒЛЫЎМАТ-ӨЛШЕЎ ƏСБАПЛАРЫ ҲƏМ СИСТЕМАЛАРЫ
05.11.01 Əсбаплар. Өлшеў ҳəм қадағалаў усыллары (тармақлар бойынша) техника илимлери
физика-математика илимлери
химия илимлери
05.11.02 Метрология ҳəм метрология тəмийнаты техника илимлери
05.12.00 РАДИОТЕХНИКА ҲƏМ БАЙЛАНЫС
05.12.01 Телекоммуникация ҳəм компьютер системалары, телекоммуникация тармақлари ҳəм қурылмалары. мағлыўматларды бөлистириў техника илимлери
05.12.02 Радиотехника, радионавигация, радиолокация ҳəм телевидение системалары ҳəм қурылмалары. Мобиль байланыс системалары техника илимлери
05.13.00 ИНФОРМАТИКА, ЕСАПЛАЎ ТЕХНИКАСЫ ҲƏМ БАСҚАРЫЎ
05.13.01 Системалы таллаў, басқарыў ҳəм мағлыўматни қайта ислеў техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.02 Информатиканың теориялық тийкарлары техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.03 Мағлыўматларды қорғаў усыллары ҳəм системалары. мағлыўмат қəўипсизлиги техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.04 Есаплаў машиналари, комплекслери ҳəм компьютер тармақларының математикалық ҳəм программалық тəмийинлениў техника илимлери
физика-математика илимлери
05.13.05 Есаплаў техникасы ҳəм басқарыў системаларының элементлери ҳəм қурылмалары техника илимлери
05.13.06 Математикалық моделлестириў. Санлы усыллар ҳəм программалар комплекси техника илимлери
физика-математика илимлери
химия илимлери
биология илимлери
геология-минералогия илимлери
05.13.07 Технологикалық процесслер ҳəм өндиристи автоматластырыў ва басқарыў техника илимлери
05.14.00 ЭНЕРГЕТИКА ҲƏМ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
05.14.01 Энергетика системалары ва комплекслери техника илимлери
05.14.02 Электротехника. электр энергия станциялары, системалары. Электротехникалық комплекслер ҳəм қурылмалар техника илимлери
05.14.03 Жақтылық техникасы. арнаўлы жақтыландырыў технологиясы техника илимлери
05.14.04 Санаат ыссылық энергетикасы техника илимлери
05.14.05 Ыссылық техникасының теориялық тийкарлары техника илимлери
05.14.06 Қайта тикленетуғын энергия түрлери тийкарындағы энергия қурылмалары техника илимлери
05.15.00 ПАЙДАЛЫ ҚАЗЫЛМА КƏНЛЕРИН ӨЗЛЕСТИРИЎ
05.15.01 Маркшейдерия техника илимлери
05.15.02 Пайдалы қазылмаларды ашық ҳəм жер асты усылында қазып алыў. Геомеханика техника илимлери
05.15.03 Шахта қурылысы техника илимлери
05.15.04 Қудуқларды бурғылаў ҳəм өзлестириў технологиясы техника илимлери
05.15.05 Нефть ҳəм газ трубалары, база ҳəм складларды қурыў ҳəм ислетиў техника илимлери
05.15.06 Нефть ва газ кəнлерин өзлестириў ҳəм олардан пайдаланыў техника илимлери
05.15.07 Кəншиликтиң физикалық процесслери техника илимлери
05.15.08 Пайдалы қазылмаларды байытыў техника илимлери
химия илимлери
05.15.09 Геологиялық разведка жумыслары технологиясы ҳəм техникасы техника илимлери
05.16.00 МЕТАЛЛУРГИЯ
05.16.01 Металлтаныў ҳəм металларға термикалық ислеў бериў. Қара, реңли ҳəм сийрек металлар металлургиясы техника илимлери
05.17.00 ХИМИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
05.17.01 Органикалық емес затлар технологиясы ҳəм олар тийкарындағы материаллар техника илимлери
химия илимлери
05.17.02 Органикалық затлар технологиясы ҳəм олар тийкарындағы материаллар техника илимлери
химия илимлери
05.17.03 Силикат ҳəм қыйын ерийтуғын металл емес материаллар технологиясы техника илимлери
химия илимлери
05.17.04 Лаклер, бояўлар ҳəм органикалық қапламалар технологиясы техника илимлери
химия илимлери
05.17.05 Резина ҳəм каучук технологиясы техника илимлери
химия илимлери
05.17.06 химия технологиясы процесслери ҳəм аппаратлары техника илимлери
05.18.00 АЗЫҚ-АЎҚАТ ӨНИМЛЕРИ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
05.18.01 Масақлы, собықлы егинлер, жарма өнимлери ҳəм мийўе-баў-бақша, жүзимгершилик өнимлерин қайта ислеў ҳəмде оларды сақлаў ҳəм қайта ислеў технологиялары техника илимлери
05.18.02 Азық-аўқат өнимлери технологиясы ҳəм биотехнологиясы техника илимлери
05.18.03 Азық-аўқат санааты процесслери ва аппаратлари техника илимлери
05.19.00 ТОҚЫМАШЫЛЫҚ ҲƏМ ЖЕҢИЛ САНААТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА БУЙЫМЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
05.19.01 Тоқымашылық ҳəм жеңил санаат өндирислериниң материалтаныўшылығы техника илимлери
05.19.02 Тоқымашылық материаллари технологиясы ҳəм шийки затқа дəслепки ислеў бериў техника илимлери
химия илимлери
05.19.03 Тери, жүн, аяқ кийим ҳəм тери-галантерея буйымлары технологиясы техника илимлери
05.19.04 тигиўшилик буйымлары технологиясы техника илимлери
05.19.05 Тоқымашылық ҳəм тигиўшилик буйымлары, кийим ҳəм аяқ киймлерди творчестволық безеў ҳəм моделлестириў техника илимлери
исскуство илимлери
05.20.00 АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ӨНДИРИСИН МЕХАНИЗАЦИЯЛАЎ ҲƏМ ЭЛЕКТРЛЕСТИРИЎ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
05.20.01 Аўыл хожалығы ҳəм мелиорация машиналары. аўыл хожалығы ҳəм мелиорация жумысларын механизациялаў техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
05.20.02 Аўыл хожалығында электр технологиялар ҳəм электр үскенелер техника илимлери
05.20.03 Аўыл хожалығы ҳəм мелиорация техникаларын ислетиў, тиклеў ҳəм оңлаў техника илимлери
05.21.00 ТОҒАЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗА-ҚАҒАЗ ҲƏМ АҒАШҚА ИСЛЕЎ БЕРИЎ САНААТЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ, МАШИНАЛАРЫ ҲƏМ ҮСКЕНЕЛЕРИ
05.21.01 Целлюлоза-қағаз өндирис технологиясы техника илимлери
05.22.00 ТРАНСПОРТ
05.22.01 Мəмлекет, оның регионлары, қалалары ҳəм санаат орайларының транспорт системалары техника илимлери
05.22.02 Темир жоллар ҳəм жол хожалығы техника илимлери
05.22.03 Темир жоллардың ҳəрекетлениўши бөлими, поездларды тартыў ҳəм электрлестириў техника илимлери
05.22.04 Темир жол транспортини ишлатиш техника илимлери
05.22.05 Дөңегелекли ҳəм гусеницалы машиналар техника илимлери
05.22.06 Ҳаўа жоллари ҳəрекетиниң навигациясы ҳəм оны басқарыў техника илимлери
05.23.00 ҚУРЫЛЫС
05.23.01 Қурылыс конструкциялары. Биналар ҳəм қурылыслар техника илимлери
05.23.02 Тийкарлар, фундаментлер, жер асты қурылыслары. Көпиклер ҳəм транспорт тоннеллери техника илимлери
05.23.03 Ыссылық тəмийнаты. Вентиляция, кондиционерлеў. Газ тəмийнаты ҳəм жарытыў техника илимлери
05.23.04 Суў тəмийнаты. Канализация. Суў бассейнлерин корғаў ушын қурылыс системалары техника илимлери
05.23.05 Қурылыс материаллары ҳəм буйымлары техника илимлери
05.23.06 Автомобиль жоллары ҳəм аэродромлар қурылысы техника илимлери
05.23.07 Гидротехника ҳəм мелиорация қурылысы техника илимлери
05.23.08 Темир жоллары қурылысы техника илимлери
05.23.09 Гидравлика ҳəм инженерлик гидрологиясы техника илимлери
05.24.00 ГЕОДЕЗИЯ
05.24.01 Геодезия. Картография техника илимлери
физика-математика илимлери
05.25.00 ҲУЖЖАТЛАР ТИЙКАРИДА МАҒЛЫЎМАТ
05.25.01 Ҳүжжетшилик, ҳүжжеттаныў, архивтаныў техника илимлери
тарийх илимлери
педагогика илимлери
05.25.02 Китапханашылық, библиографиятаныў ҳəм китаптаныў техника илимлери
тарийх илимлери
филология илимлери
педагогика илимлери
05.25.03 Ҳүжжетлерден мағлыўмат алыў системалары ҳəм процесслери техника илимлери
филология илимлери
05.26.00 АДАМ ИСКЕРЛИГИ ҚƏЎИПСИЗЛИГИ
05.26.01 мийнетти корғаў ҳəм адам искерлиги қəўипсизлиги техника илимлери
медицина илимлери
05.26.02 Айрықша жағдайларда қəўипсизлик (тармақлар бойынша) техника илимлери
химия илимлери
биология илимлери
медицина илимлери
ветеринария илимлери
05.26.03 Өрт ҳəм санаат қəўипсизлиги техника илимлери
медицина илимлери
психология илимлери
05.26.04 Ядро қəўипсизлиги ҳəм радиациялық қəўипсизлик техника илимлери
05.27.00 ЭЛЕКТРОНИКА
05.27.01 электроника техника илимлери
физика-математика илимлери
06.00.00 АЎЫЛ ХОЖАЛЫҚ ИЛИМЛЕРИ
06.01.00 АГРОНОМИЯ
06.01.01 Улыўма дийқаншылық аўыл хожалық илимлери
06.01.02 Мелиорация ҳəм суўғарма дийқаншылық аўыл хожалық илимлери
техника илимлери
06.01.03 Агротопырақтаныў ҳəм агрофизика аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
химия илимлери
география илимлери
техника илимлери
06.01.04 Агрохимия аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
химия илимлери
06.01.05 Селекция ҳəм туқымгершилик аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.01.06 Палызшылық аўыл хожалық илимлери
06.01.07 Бағшылық ҳəм жүзимгершилик аўыл хожалық илимлери
06.01.08 Өсимликгершилик аўыл хожалық илимлери
06.01.09 Өсимликлерни қорғаў аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.01.10 Жер дүзиў, кадастр ҳəм жер мониторинги аўыл хожалық илимлери
география илимлери
техника илимлери
06.01.11 Пахташылық аўыл хожалық илимлери
06.02.00 ЗООТЕХНИЯ
06.02.01 Аўыл хожалық ҳайўанларын өршитиў, көбейтиў, селекциясы ҳəм генетикасы аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.02.02 Аўыл хожалық ҳайўанларын азықландырыў ҳəм азық таярлаў технологиясы аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
06.02.03 Жеке зоотехния. Шарўашылық өнимлерин өндириў технологиясы аўыл хожалық илимлери
06.02.04 Жипекшилик аўыл хожалық илимлери
06.02.05 Қаракөлшилик аўыл хожалық илимлери
06.03.00 ТОҒАЙ ХОЖАЛЫҒЫ
06.03.01 Тоғай егинлери. Селекция, туқымгершилик ҳəм қалаларды көклемзарластырыў. Тоғайлар агромелиорациясы ҳəм қорғаўшы тоғайларды пайда етиў аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
техника илимлери
06.03.02 Тоғай дүзиў ҳəм тоғай таксациясы. Тоғайшылық ҳəм тоғайтаныў. Тоғай өртлери ҳəм оларға қарсы гүресиў аўыл хожалық илимлери
биология илимлери
техника илимлери
07.00.00 ТАРИЙХ ИЛИМЛЕРИ
07.00.01 Өзбекстан тарийхы тарийх илимлери
07.00.02 Илим ҳəм технологиялар тарийхы тарийх илимлери
07.00.03 Жəҳəн тарийхы тарийх илимлери
07.00.04 Динтаныў тарийх илимлери
фалсафа илимлери
филология илимлери
07.00.05 Ислам тарийхы ҳəм деректаныўы тарийх илимлери
07.00.06 Археология тарийх илимлери
07.00.07 Этнография, этнология ҳəм антропология тарийх илимлери
07.00.08 Тарийхтаныў, деректаныў ҳəм тарийхый изертлеў усыллары тарийхилимлери
07.00.09 Халық аралық қатнасықлар ҳəм сыртқы сиясат тарийхы тарийх илимлери
07.00.10 Социал-сиясый институтлар ҳəм процесслер тарийхы тарийх илимлери
юридика илимлер
07.00.11 Миллий қəўипсизлик машқалалары тарийх илимлери
юридика илимлер
экономика илимлери
08.00.00 ЭКОНОМИКА ИЛИМЛЕРИ
08.00.01 Экономикалық теория экономика илимлери
08.00.02 Макроэкономика экономика илимлери
08.00.03 Санаат экономикасы экономика илимлери
08.00.04 Аўыл хожалығы экономикасы экономика илимлери
08.00.05 Хызмет көрсетиў тармақлары экономикасы экономика илимлери
08.00.06 Эконометрика ҳəм статистика экономика илимлери
08.00.07 Финанс ҳəм кредит экономика илимлери
08.00.08 Бухгалтерия есабы экономика илимлери
08.00.09 Жəҳан экономикасы экономика илимлери
08.00.10 Демография. Мийнет экономикасы экономика илимлери
08.00.11 Маркетинг экономика илимлери
08.00.12 Регионлық экономика экономика илимлери
08.00.13 Менежмент экономика илимлери
09.00.00 ФАЛСАФА ИЛИМЛЕРИ
09.00.01 Онтология, гноселогия ҳəм логика фалсафа илимлери
09.00.02 Сана, маданият ҳəм əмелият формалары философиясы (аты) фалсафа илимлери
09.00.03 Философия тарийхы фалсафа илимлери
09.00.04 Социаллық философия фалсафа илимлери
10.00.00 ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
10.00.01 Өзбек тили филология илимлери
10.00.02 Өзбек əдебияты филология илимлери
10.00.03 Тил теориясы. Əмелий ҳəм компьютер лингвистикасы филология илимлери
10.00.04 Қорақалпоқ тили, қорақалпоқ əдебиыти филология илимлери
10.00.05 Европа, америка ҳəм австралия халықлары тили ҳəм əдебияти филология илимлери
10.00.06 Азия ҳəм африка халықлары тили ҳəм əдебияты филология илимлери
10.00.07 Салыстырма-тарийхый, типологиялық ҳəм салыстырма тилтаныў, лингвистикалық аўдармашылық филология илимлери
10.00.08 əдебият теориясы филология илимлери
10.00.09 Фольклортаныў филология илимлери
исскуство илимлери
10.00.10 Журналистика филология илимлери
социология илимлери
10.00.11 Тексттаныў ҳəм əдебий тексттаныў филология илимлери
11.00.00 ГЕОГРАФИЯ ИЛИМЛЕРИ
11.00.01 Тəбийий география. Ландшафтлар геофизикасы ҳəм геохимиясы география илимлери
11.00.02 Экономикалық ҳəм социаллық география география илимлери
экономика илимлери
11.00.03 Қурғақлық гидрологиясы. Суў ресурслары. Гидрохимия география илимлери
химия илимлери
техника илимлери
11.00.04 Метеорология. Клматология. Агрометеорология география илимлери
физика-математика илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
11.00.05 Қоршаған орталықты корғаў ҳəм тəбийий ресурслардан ақылға муўапық пайдаланыў география илимлери
физика-математика илимлери
биология илимлери
химия илимлери
геология-минералогия илимлери
техника илимлери
аўыл хожалық илимлери
12.00.00 ЮРИДИКА ИЛИМЛЕРИ
12.00.01 Мəмлекет ҳəм ҳуқық теориясы ҳəм тарийхы. ҳуқықый тəлийматлар тарийхы юридика илимлер
12.00.02 Конституциялық ҳуқық. Ҳəқимшилик ҳуқықы. Финанс ҳəм бажыхана ҳуқықы. юридика илимлер
12.00.03 Пухаралық ҳуқықы. Исбилерменлик ҳуқықы. Шаңарақ ҳуқықы. Халық аралық жеке ҳуқық юридика илимлер
12.00.04 Пухаралылық процессуал ҳуқықы. Хожалық процессуал ҳуқықы. Қалыслық процесси ҳəм медиация юридика илимлер
12.00.05 Мийнет ҳуқықы. Социаллық тəмийнат ҳуқықы юридика илимлер
12.00.06 Тəбийий ресурслар ҳуқықы. Аграр ҳуқық. Экологиялық ҳуқық юридика илимлер
12.00.07 Суд ҳəкимияты. Прокурор қадағалаўы. Ҳуқықты корғаў искерлигин шөлкемлестириў. Адвокатура юридика илимлер
12.00.08 Жынаят ҳуқықы. Ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў. Криминология. Жынаят-атқарыў ҳуқықы юридика илимлер
12.00.09 Жынаят процесси. Криминалистика, оператив-қыдырыў ҳуқық ва суд экспертизаси юридика илимлер
12.00.10 Халық аралық ҳуқық юридика илимлер
13.00.00 ПЕДАГОГИКА ИЛИМЛЕРИ
13.00.01 Педагогика теориясы ҳəм тарийхы. Тəлимде менежмент педагогика илимлери
13.00.02 тəлим ҳəм тəрбия теориясы ҳəм методикасы (тəлим тараўлары ҳəм басқышлары бойынша) педагогика илимлери
13.00.03 Арнаўлы педагогика педагогика илимлери
13.00.04 Дене тəрбия ҳəм спорт шынығыўлары теориясы ҳəм методикасы педагогика илимлери
13.00.05 Социал-гуманитар пəнлерди оқытыў методикасы педагогика илимлери
13.00.06 Электрон тəлим теориясы ҳəм методикасы (тəлим тараўлары ҳəм басқышлары бойынша) педагогика илимлери
13.00.07 Анық ҳəм тəбийий пəнлерди оқытыў методикасы педагогика илимлери
13.00.08 Кəсип-өнер тəлими теориясы ҳəм методикасы педагогика илимлери
14.00.00 МЕДИЦИНА ИЛИМЛЕРИ
14.00.01 Акушерлик ҳəм гинекология медицина илимлери
14.00.02 Морфология медицина илимлери
14.00.03 Эндокринология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.04 Оториноларингология медицина илимлери
14.00.05 Ишки кеселликлар медицина илимлери
14.00.06 Кардиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.07 Гигиена медицина илимлери
биология илимлери
14.00.08 офтальмология медицина илимлери
14.00.09 педиатрия медицина илимлери
14.00.10 Жуғымлы кеселликлар медицина илимлери
14.00.11 дерматология ҳəм венерология медицина илимлери
14..00.12 Медициналық реабилитология медицина илимлери
14.00.13 Неврология медицина илимлери
14.00.14 Онкология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.15 Патологиялық анатомия медицина илимлери
14.00.16 Нормаль ҳəм патологиялық физиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.17 Фармакология əм клиникалық фармакология медицина илимлери
биология илимлери
фармацевтика илимлери
14.00.18 Психиатрия ҳəм наркология медицина илимлери
14.00.19 Клиникалық радиология медицина илимлери
14.00.20 Медициналық генетика медицина илимлери
14.00.21 Стоматология медицина илимлери
14.00.22 Травматология ҳəм ортопедия медицина илимлери
14.00.23 Мийирбийкелик исин шөлкемлестириў медицина илимлери
14.00.24 Суд медицинасы медицина илимлери
14.00.25 Клиника-лабораториялық ҳəм функциональ диагностика медицина илимлери
14.00.26 Фтизиатрия медицина илимлери
14.00.27 Хирургия медицина илимлери
14.00.28 Нейрохирургия медицина илимлери
14.00.29 Гематология ҳəм трансфузиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.30 Эпидемиология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.31 Урология медицина илимлери
14.00.32 Трансплантология ҳəм жасалма ағзалар медицина илимлери
биология илимлери
техника илимлери
14.00.33 Жəмийет саламатлығы. Ден саўлықты сақлаў менежменти медицина илимлери
14.00.34 Жүрек ҳəм қан-тамыр хирургиясы медицина илимлери
14.00.35 Балалар хирургиясы медицина илимлери
14.00.36 Аллергология ҳəм иммунология медицина илимлери
биология илимлери
14.00.37 Анестезиология ҳəм реаниматология медицина илимлери
15.00.00 ФАРМАЦЕВТИКА ИЛИМЛЕРИ
15.00.01 Дəри технологиясы ҳəм фармацевтика жумысларын шөлкемлестириў фармацевтика илимлери
техника илимлери
15.00.02 Фармацевтикалық химия ҳəм фармакогнозия фармацевтика илимлери
химия илимлери
биология илимлери
16.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ ИЛИМЛЕРИ
16.00.01 Ҳайўанлар кеселликлары диагностикасы, терапиясы ҳəм хирургиясы ветеринария илимлери
16.00.02 Ҳайўанлар патологиясы, онкологиясы ҳəм морфологиясы ветеринария илимлери
биология илимлери
16.00.03 Ветеринария микробиологиясы, вирусологиясы, эпизоотологиясы, микологиясы, микотоксикологиясы ҳəм иммунологиясы ветеринария илимлери
16.00.04 Ветеринария фармакологиясы ҳəм токсикологиясы ветеринария илимлери
биология илимлери
16.00.05 Ветеринария санитариясы. Экология. Зоогигиена ҳəм ветеринар-санитария экспертизасы ветеринария илимлери
биология илимлери
16.00.06 Ветеринар акушерлиги ҳəм ҳайўанлар репродукциясы биотехникасы ветеринария илимлери
биология илимлери
аўыл хожалық илимлери
17.00.00 ИССКУСТВО ИЛИМЛЕРИ
17.00.01 Театр исскуствосы исскуство илимлери
17.00.02 Музыкалық исскуство исскуство илимлери
17.00.03 Кино исскуствосы. Телевидение исскуство илимлери
17.00.04 Сүўретлеў ҳəм əмелий безеў исскуствосы исскуство илимлери
17.00.05 Дизайн теориясы ҳəм тарийхы исскуство илимлери
17.00.06 Музейтаныў. Тарийхый-мəдений объектлерди консервация қылыў, ремонтлаў ҳəм сақлаў исскуство илимлери
тарийх илимлери
техника илимлери
17.00.07 Мəденият теориясы ҳəм тарийхы. Мəденияттаныў исскуство илимлери
тарийх илимлери
фалсафа илимлери
17.00.08 Исскуство теориясы ҳəм тарийхы исскуство илимлери
тарийх илимлери
18.00.00 АРХИТЕКТУРА
18.00.01 Архитектура теориясы ҳəм тарийхы. Архитектура естеликлерин реставрациялаў архитектура
исскуство илимлери
18.00.02 Бина ҳəм имаратлар архитектурасы архитектура
18.00.03 Қаласазлық, районластырыў. Ландшафт архитектурасы ҳəм аўыллық елатлы орынларды жобаластырыў архитектура
техника илимлери
19.00.00 ПСИХОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
19.00.01 Психология тарийхы ва теориясы. Улыўма психология, шахс психологиясы психология илимлери
19.00.02 Психофизиология психология илимлери
19.00.03 Адамның кəсиплик искерлиги психологиясы (аты) психология илимлери
19.00.04 Медицина психологиясы ҳəм арнаўлы психология психология илимлери
медицина илимлери
19.00.05 Социаллық психология. Этнопсихология психология илимлери
социология илимлери
19.00.06 Жас ҳəм педагогикалық психология. Раўажланыў психологиясы психология илимлери
22.00.00 СОЦИОЛОГИЯ ИЛИМЛЕРИ
22.00.01 Социология теориясы, методологиясы ҳəм тарийхы. Социологиялық изертлеўлер усыллары социология илимлери
22.00.02 Социаллық дүзилис, социаллық институтлар ҳəм турмыс тəризи социология илимлери
22.00.03 Социаллық сана ҳəм социаллық процесслер социологиясы социология илимлери

Илимий изертлеў жумыслары

Бердақ атындағы Қарақалпак, мәмлекетлик университети кейинги 22 жылда илимий-изертлеў тараўында айтарлықтай жетискенликлерге еристи. Илимий изертлеўлер жаңа сапалық өзгешеликлерге ийе болды. Университет профессор-оқытыўшыларының алып барған илимий жумыслары ҳәм таярлаған қәнигелери, халық хожалығы, илим ҳәм, билимлендириў тараўларына хызмет етпекте. Өзбекстан Республикасы өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин илимий бағдарда үлкен реформалар алып барылды. Мәмлекетимизде Илим ҳәм техника комитети (ҳәзирги күнде Министрлер Кабинети жанындағы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети), Өзбекстан Республикасы Жоқары Аттестация Комиссиясы дүзилди ҳәм жаңа илимий бағдарларға тийкар салынды.

Университет профессор-оқытыўшылар жәмәәти Өзбекстан Республикасы «Билимлендириў ҳақкында»ғы нызамы ҳәм «Кадрлар таярлаўдың мәмлекетлик миллий бағдарламасын»да көрсетилген ўазыйпаларды әмелге асырыўда, халқымыз келешеги ушын аянбай хызмет етпекте.

Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде барлық кафедралар режелестирилген жеке инталы темалар тийкарындағы илимий изертлеў жумысларын алып бармақта. Булардың нәтийжесинде монографиялар, оқыўлықлар, оқыў-методикалық қолланбалар ҳәм илимий мақалалар баспадан шығарылды. Олар тәлим-тәрбия бағдарында ҳәм өндиристе методикалық усыныслар сыпатында әмелий жақтан қолланылмақта.

1991-2013-жыллары даўамында илимий-изертлеў жумыслары нәтийжесинде 29 патент ҳәм гуўалықлар, 161 монография ҳәм брошюралар, 124 оқыўлық, 443 оқыў қолланба, 795 оқыў-методикалық қолланба ҳәм 178 ге жақын илимий әмелий-конференциялар шөлкемлестирилди. 8758 илимий мақала ҳәм тезислер баспадан шығарылды.

Ғәрезсизликтиң 22 жылы ишинде Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде мәмлекетлик бюджет тәрепинен қаржыландырылған илимий жойбарлар тийкарында 115 998,3 мың рубль ҳәм 1 074 258 мың сумлық қаржы қөлеминдеги илимий-изертлеўлер орынланды.

Кафедраларда хожалық шәртнамалары тийкарында илимий-изертлеў жумыслары ҳәр қыйлы кәрханалар ҳәм шөлкемлер менен биргеликте 100 ден аслам хожалық шәртнамалары орынланды. Оларға 7 млн. 603 мың рубль ҳәм 68 млн. 653 мың сўм муғдарында хожалық шәртнамалары бойынша илимий изертлеў жумыслары алып барылды.

Университет кафедраларында халықаралық байланысларды кеңейтилген ҳәм тәлим тараўына шет ел инвестицияларды алып келиў барысында шет ел грантлары тийкарында илимий ислер әмелге асырылды. Мәселен, Евразия фонды, Сорос фонды, ЮНЕСКО, НАТО, JICA шөлкеми ҳәм INTAS бағдарламалары тийкарында 1991-2013-жыллары 96 мың 298 АҚШ доллары ҳәм 26 мың 666 экю көлеминдеги грантлар тийкарында илимий жумыслар орынланды.

Университет ҳәм кафедралар шөлкемлестириўинде илимий-изертлеў жумыслары нәтийжелерин анализлеп барыў ушын профессор- оқытыўшылардың қатнасыўында республикалық ҳәм университет көлеминде илимий конференциялар өткерилмекте. 1991-2013-жыллар ишинде республикалық көлемде ҳәм университитет көлеминде 1499 илимий конференциялар өткерилди.

Диссертация жазыў қағыйдалары

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимге қойылатуғын мәмлекетлик талаплар

Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 28-декабриндеги

365-санлы карарына 1-қосымша

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимге қойылатуғын мәмлекетлик талаплар

I. Улыўма қағыйдалар

1. Усы Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимге қойылатуғын мәмлекетлик талаплар (кейинги орынларда Мәмлекет талаплары деп аталады) «Билимлендириў ҳаққында»ғы ҳәм «Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарлармасы ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасының нызамларына, Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў ҳәм аттестациядан өткериў системасын және де жетилистириў ҳаққында»ғы 2012-жыл 24-июньдеги ПП-4456-санлы Пәрманына ҳәм Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Yзликсиз тәлим системасы ушын мәмлекетлик стандартларды ислеп шығыў ҳәм енгизиў ҳаққында»ғы 1998-жыл 5-январьдағы 5-санлы қарарына муўапық ислеп шығылған ҳәм Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим системасына мәжбүрий талапларды белгилейди.

2. Мәмлекетлик талаплар барлық ЖОО ҳәм ИИИлары ушын мәжбүрий.

3. Мәмлекетлик талапларға мәмлекетти социал-экономикалық раўажландырыў перспективаларынан, илим ҳәм технологияларды раўажландырыўдың алдыңғы баслы перспективалы бағдарларынан, жаңа информациялық ҳәм педагогикалық технологияларды енгизиўден, сондай-ақ, жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў тараўындағы дүнья жетискенликлери ҳәм бағдарларынан келип шыққан ҳалда дүзетиўлер киргизилиўи ҳәм қосымшалар қосылыўы мүмкин.

4. Усы мәмлекетлик талапларында төмендеги түсиниклер қолланылады:

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим – жәмийеттиң жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларға болған талабын тәмийинлеўге бағдарланған үзиликсиз тәлим түри;

Yлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер институты – өндиристен ажыралған ҳалда қәнигеликти терең үйрениў ҳәм докторлық диссертациясын таярлаў ҳәм қорғаў мақсетинде олар тәрепинен илимий-изертлеўлер алып барыў бойынша илим докторы дәрежеси излениўшилери ушын ЖОО ҳәм ИИИында шөлкемлестирилетуғын жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар қәнигеликлери бойынша жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим түри;

Өз бетинше излениўшилик – өндиристен ажыралмаған ҳалда докторлық диссертациясын таярлаў ҳәм қорғаў мақсетинде қәнигеликти терең үйрениў ҳәм олар тәрепинен илимий изертлеўлер бойынша илим докторы илимий дәрежеси излениўшилери ушын ЖОО ҳәм ИИИларында шөлкемлестирилетуғын жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар қәнигеликлери бойынша жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим түри;

Үлкен илимий хызметкер-излениўши – ЖОО ямаса ИИИна үлкен илимий хызметкер-излениўши лаўазымына белгиленген тәртипте қабылланған шахс;

Өз бетинше излениўши – ЖОО ямаса ИИИна өз бетинше излениўши лаўазымына белгиленген тәртипте қабылланған шахс.

 

II. Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим институтларында оқытыў түрлери ҳәм мүддетлери, оларға қабыл етиў

5. ЖООнан кейинги 3 жылға дейин даўам ететуғын оқыў төмендегише формаларда әмелге асырылады:

Yлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер институты;

Өз бетинше излениўшилик

6. Мәмлекетлик бюджет қаржылары есабынан қаржыландырылатуғын ЖООнан кейинги тәлим институтларына үлкен илимий хызметкер-изертлеўшилер лаўазымына қабыллаў ЖОО ҳәм ИИИ шөлкемлестиретуғын арнаўлы комиссиялар тәрепинен танлаў тийкарында әмелге асырылады;

ЖООнен кейинги тәлим институтларында оқыўға талабанларды таңлап алыў кириў имтиханлары нәтийежелерине қарап, нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте әмелге асырылады;

7. ЖООнан кейинги тәлим институтларына сырт ел пуқараларын ҳәм пуқаралығы болмаған шахсларды қабыллаў нызам ҳүжжетлерине ҳәм (ямаса) Өзбекстан Республикасының халық аралық шәртнамаларына муўапық төлемли контракт тийкарында әмелге асырылады.

 

III. ЖОО кейинги тәлим институтларына кириўши талабанларға қойылатуғын талаплар

8. ЖООнан кейинги тәлим институтына үлкен илимий хызметкер-излениўшилер сыпатында кириўшилер төмендеги талапларға жуўап бериўи керек:

– кеминде еки жыллық илимий ямаса илимий-педагогикалық жумыс стажына ийе болыўы;

– ЖОО магистратурасы дипломына ямаса оған тең болған Өбекстан Республикасы Қураллы күшлери академиясы, Ишки ислер академиясы ҳәм Өзбекстан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети ЖОО дипломына ямаса илим кандидаты дәрежесине ямаса магистр дәрежеси енгизилгенге дейинги алынған жоқары мағлыўмат ҳаққындағы дипломға ийе болыўы;

– илимий изертлеўлер ҳәм илимий-педагогикалық искерлик пенен шуғылланыў уқыплылығына ийе болыўы;

– тийисли илимий нәтийжелерге, соның ишинде, илимий журналлар ҳәм баспаларда басылып шыққан, кеминде 3 илимий мақала ҳәм илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлери топламларында, тийисли илимий бағдарлар бойынша илимий ислер топламларында илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўи тийкарын қураўы мүмкин болған еки тезиске ийе болыўы;

– шет тилин магистратура питкериўшисиниң тийисли дәрежесинде билиўи;

– заманагөй информациялық-коммуникация технологияларынан, соның ишинде Интернеттен пайдалана алыўы.

9. Өз бетинше излениўшилер сыпатында рәсмийлестирилетуғын шахслар төмендеги талапларға муўапық болыўы керек:

– кеминде бес жыллық әмелий жумыс стажына ийе болыўы;

– бакалавр ямаса магистр дипломына ямаса Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлери академиясы, Ишки ислер академиясы ҳәм Өзбекстан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети ЖОО дипломына ямаса илим кандидаты дәрежесине ямаса магистр дәрежеси енгизилгенге дейинги алынған жоқары мағлыўмат ҳақкындағы дипломға ийе болыўы;

– илимий изертлеўлер ҳәм илимий-педагогикалық искерлик пенен шуғылланыў уқыплылығына ийе болыўы;

– тийисли илимий нәтийжелерге, илим докторы дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўи тийкарын қураўы мүмкин болған илимий журналлар ҳәм баспаларда басылып шыққан кеминде 3 илимий мақалаға, илимий, илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлесиўлер топламларында, тийисли илимий бағдарлар бойынша илимий жумыслар топламларында кеминде еки тезиске ийе болыўы  ҳәм тийисли илимий бағдарлар бойынша ашылыўға ямаса селекция жетискенлигине бир ямаса оннан көп патентке автор (соавтор) болыў ҳәм тийисли илимий бағдарлар бойынша илимий технологиялық разработкаларда қатнасқанлығы;

– шет тилин магистратура питкериўшисиниң тийисли дәрежесинде билиўи;

– заманагөй информациялық-коммуникация технологияларынан, соның ишинде Интернеттен пайдалана алыўы.

10. ЖОО кейинги тәлим институтына қабыл етилетуғын бакалавр қәнигеликлери, магистр ҳәм илим кандидатлары қәнигелиги бағдарлары жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим қәнигелигине сәйкес болған илим тараўларына муўапық болыўы керек. Қәнигеликлер сәйкес келмегенде ямаса жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимниң илимниң бир-бирине жақын тараўларына алыў режелестирилген ҳалларда талабанлар Министрлер Кабинети жанындағы Жоқары Аттестация Комиссиясы ҳәм Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети тәрепинен белгиленетуғын тәртипте қосымша имтиханлар тапсырыўы керек.

IV. Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим институтларында оқыўды шөлкемлестириў

11. Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилер оқыўдың биринши жылында таңлаған қәнигелиги бойынша теориялық ҳәм методикалық бағдарламасын өзлестиреди.

Қәнигеликлер бойынша теориялық-методикалық дәстүрлер үлкен илимий хызметкер излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилердиң илимий мәсләҳәтшилер тәрепинен ислеп шығылады және жоқары тәлим орынлары ямаса илимий-изертлеў мекемелериниң Илимий кеңеси тәрепинен тастыйықланады. Теориялық-методикалық бағдарлама улыўма концепцияны ҳәм методология мәселелерин, теориялық тийкарларды ҳәм де усы илим бойынша илимий изертлеў усылларын өз ишине алыўы шәрт.

Оқыўдың кейинги жылларында үлкен илимий хызметкер-излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилердиң арнаўлы билимлерин асырыў мақсетинде ЖОО ямаса ИИИниң Илимий кеңеслери тәрепинен илим тараўларына қарап, Жоқары аттестация комиссиясы тәрепинен белгиленетуғын пәнлер бойынша тәжирийбе оқыў дәстүри ислеп шығылады ҳәм тастыйықланады.

Тәжирийбе оқыў дәстүрлери үлкен илимий изертлеўши-излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилер тәрепинен өз бетинше түрде өзлестириледи.

Yлкен илимий хызметкер излениўшилер ушын теориялық ҳәм илимий-изертлеў жумыслары бойынша жүклеме көлеми ҳәптесине 36 саатты қурайды, олардан 12 сааттан артық болмаған жүклеме аудитория шынығыўларына ажыратылады. Өз бетинше излениўшилер ушын оқыў жүклемеси көлеми ҳәптесине 12 саатты қурайды, олардан 4 сааттан артық болмаған жүклеме аудитория шынығыўлары ушын ажыратылады.

12. Yлкен илимий хызметкер излениўшилердиң ҳәм өз бетинше излениўшилердиң сапалы таярланыўын тәмийинлеў, сондай-ақ, оларға илимий ҳәм оқыў-методикалық жәрдем көрсетиў мақсетинде олар актив илимий ҳәм илимий-педагогикалық искерлик алып барыўы, соның ишинде мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлерде илимий-техникалық жойбарларды орынлаўда қатнасыўшы илим докторлары ишинен мәсләҳәтшилерге бириктириледи.

13. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилер докторлық диссертациясын қорғаўына дейин:

Өзбекстанның жаңа тарийхы, шет тили, сондай-ақ, илим тараўларына қарап Жоқары Аттестация Комиссиясы тарепинен анықланатуғын пәнлер бойынша имтихан тапсырыўы;

Диссертация  нәтийжелериниң халықаралық ҳәм республика илимий ҳәм илимий-әмелий конференцияларда, семинарларда ҳәм дөгерек сәўбетлерде (апробация) (додаланғанын) тәмийинлеўи, сондай-ақ, диссертацияның тийкарғы нәтийжелерин сәўлелендиретуғын, саны Жоқары Аттестация Комиссиясы талапларына муўапық болған, баспадан шығарылған илимий мақалаларға ийе болыўы керек.

Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер диссертациясын қорғаўға дейин, сондай-ақ, оқыўдың барлық дәўири даўамында тәлим мекемелеринде кеминде 300 саат көлеминде педагогикалық ис тәжирийбесине ийе болыўы керек.

14. Диссертацияны рәсмийлестириў ҳәм оны қорғаў үлкен илимий хызметкер излениўши ҳәм өз бетинше излениўши таңлаўы бойынша өзбек, рус, қарақалпақ ҳәм инглис тиллеринде ямаса Жоқары Аттестация Комиссиясы менен келисилген ҳалда басқа тилде әмелге асырылады.

V. Жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларға қойылатуғын улыўма маманлық талаплары

15. Төмендегилер жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар (илим докторлары) таярлығының зәрүр ҳәм жетерли дәрежесин тәмийинлейтуғын тийкарғы талаплар есапланады:

– илим ҳәм техниканың раўажланыўына, әҳмийетли социал-экономикалық, мәдений, социал-сиясий әҳмийетке ийе болған, илимий машқаланы шешиўши ямаса илимниң тийисли тармағында перспективалы бағдарды раўажландырыўда жаңа ири жетискенлик енгизилиўи, илим ҳәм техниканың раўажланыўына үлкен үлес қосатуғын илимий тийкарланған техникалық, экономикалық ямаса технологиялық шешимлерге үлесин тәмийинлейтуғын ашылыўларға ҳәм селекция жетискенликлерине автор (биргеликте автор) болыўы;

– илимниң тийисли тараўы раўажланыўы концепциясының мәниси ҳәм мазмунын терең билиў, қәнигелик бойынша тийкарғы билимлерди пухта ийелеў, мақсет ҳәм ўазыйпалары, илим ҳәм техниканы раўажландырыўдың перспективалы бағдарларын билиў ҳәм түсиниў;

– изертлеўлердиң улыўма илимий ҳәм анық тармақ методологиясын ийелеўи, машқаланы тәжирийбели анықлаў ҳәм тийкарлаў, илимий мағлыўматлар ҳәм материалларды анализ етиў, системаластырыў ҳәм улыўмаластырыў, зәрүрлик болғанда экспериментал изертлеўлер алып барыў қәбилетлерине ийе болыў;

– изертлеўлер ңәтийжелерине тийкарланып, машқаланың мәнисин саўатлылық пенен баян етиўи, илимий жуўмақлар ҳәм усынысларды анық ҳәм қысқа тәрийплеўи;

– илимий нәтийжелерди турмысқа енгизиў;

– заманагөй информациялық-коммуникция технологиялары жәрдеминде дүнья илим ҳәм техникасы раўажланыўының заманагөй бағдарлар ҳаққындағы хабарларды мақсетли излеў ҳәм олардың нәтийжелерин пухта менгериў қәбилийетине ийе болыўы;

– тийисли мәмлекетлик, тармақ илимий-техникалық дәстүрлери ҳәм басқа илажлар жойбарларын ислеп шығыўда, олардың мониторингин алып барыўда ҳәм оларды әмелге асырыўда актив қатнасыў;

– бакалаврлар ҳәм магистрлар таярлаў бойынша педагогикалық искерликте актив қатнасыў, илимий изертлеўлер нәтийжелерин оқыў процессине енгизиўде заманагөй педагогикалық технологиялардан пайдаланыў.

16. Илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын усынылған диссертация жоқары маманлықтағы илимий жумыс болыўы, онда автор тәрепинен алып барылған изертлеўлер ҳәм жаратылған исленбелер тийкарында әҳмийетли социал-экономикалық ҳәм актуаль илимий ямаса әмелий машқалалар шешилиўи ямаса илимниң тийисли тармағының перспективалы бағдарларын раўажландырыў ушын керекли жетискенлик сыпатында бахаланатуғын жаңа теориялық қағыйдалар комплекси ислеп шығылған болыўы ямаса енгизилиўи илимниң, техниканың, социал-сиясий тараўдың ямаса экономика тармағының раўажланыўына салмақлы үлес қосатуғын шешимлер ислеп шығылған болыў керек.

 

Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 28-декабриндеги 365-санлы карарына 2-қосымша

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим ҳаққындағы

РЕЖЕ

I. Улыўма қағыйдалар

  1. Усы Реже Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2012-жыл 24-июльдеги «Жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў ҳәм аттестациядан өткериў системасын және де жетилистириў ҳаққында»ғы ПП-4456-санлы Пәрманына муўапық ислеп шығылған ҳәм де ЖОО ҳәм илимий-изертлеў мекемелеринде ЖОО кейинги тәлимди шөлкемлестириўдиң тәртибин белгилейди.
  2. ЖОО кейинги тәлим усы Режеге муўапық үлкен илимий хызметкерлер ҳәм үш жылға дейинги мүддетке өз бетинше излениўшилик институты формасында әмелге асырылады.
  3. ЖОО кейинги тәлим институтлары илим ҳәм техниканың әҳмийетли тармақларында жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў, сондай-ақ, илим ҳәм техниканың баслы бағдарларында фундаменталь изертлеўлерди раўажландырыў, мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлерди әмелге асырыў мақсетинде жетекши ЖОО ҳәм илимий-изертлеў ведомостволары жанынан ашылады.
  4. ЖОО кейинги тәлим институтларында оқыў мәмлекетлик бюджети қаржысы есабынан ҳәм төлеў контракт тийкарында (шет ел пуқаралары ҳәм пуқаралығы болмаған шахслар ушын) әмелге асырылады.
  5. ЖОО кейинги тәлим институтына қабыланып атырған бакалавр қәнигелиги бағдары, магистр ҳәм илим кандидаты қәнигелиги ЖОО кейинги тәлим қәнигелиги тийисли болған илим тараўына муўапық болыўы керек. Қәнигеликлер сәйкес болмағанда ямаса ЖОО кейинги тәлимди пәнниң уқсас тараўларында алыў режелестирилген жағдайда талабанлар Министрлер Кабинети жанындағы ЖАКның рухсатын алыўы керек.

Докторлық диссертацияларын рәсмийлестириў ҳәм оны қорғаў үлкен илимий хызметкер-излениўши ямаса өз бетинше излениўшиниң таңлаўына қарап өзбек, рус, қарақалпақ ҳәм инглис тиллеринде ямаса ЖАК менен келисилген жағдайда, басқа тилде әмелге асырылады.

II. ЖОО кейинги тәлимниң шөлкемлестириў тийкарлары

6. ЖОО ҳәм ИИИ ЖОАБМне, Илимлер академиясына ямаса өзлери системасына киретуғын тийисли министрликлер, мекеме ҳәм шөлкемлерге үлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын ашыўдың мақсетке муўапықлығы ҳаққында усыныс қылады.

Усыныс пенен биргеликте ЖОО ямаса илимий-изертлеў институты Илимий кеңесиниң тийисли қарары, сондай-ақ, усы Режениң қосымшасына муўапық форма бойынша үлкен илимий хызметкер излениўшилер институты ашылыўы режелестирилген қәнигеликлер бойынша изертлеўлер алып барыўшы илим докторлары ҳаққындағы кадрлар бөлими тәрепинен тастыйықланған мағлыўматлар усынылады.

ЖОАБМ, Илимлер академиясы, ЖОО ҳәм ИИИ жанында болған министрликлер, мекеме ҳәм шөлкемлер усыныс түскен ҳәм барлық зәрүр ҳүжжетлер усынылған сәнеден баслап бир ай мүддетте, үлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын ашыў ямаса ашпайтуғынлығы ҳаққындағы қарар қабыл етиледи. Қабыл етилген қарар он күн мүддетде тийисли ЖОО ҳәм ИИИ жибериледи. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын ашыў ҳаққындағы унамлы қарардың нусхасы мағлыўмат ушын ӨзР Министрлер Кабинети жанындағы тест орайына ҳәм ӨзР Министрлер Кабинети жанындағы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине жибериледи.

Өз бетинше излениўшилик институты үлкен илимий изертлеў излениўшилер институты ашылған ЖОО ҳәм ИИИ жанындағы ЖОАБМ, Илимлер академиясы, усы ЖОО ҳәм илимий изертлеў орынлары системасына киретуғын ўәзирликлер, мекеме ҳәм шөлкемлердиң қарары менен шөлкемлестириледи. Өз бетинше излениўшилик институтларын шөлкемлестириў үлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын шөлкемлестириў тәртиби сыяқлы әмелге асырылады (бул жерде тийисли қәнигеликлер бойынша изертлеў алып барып атырған илим докторлары ҳаққындағы мағлыўматларды қайтадан усыныў талап етилмейди).

7. Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети республика ЖОО ҳәм илимий изертлеў орынларының жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў бойынша искерлигин муўапықластырады.

III. Yлкен илимий хызметкер излениўшилерди оқытыўды шөлкемлестириў

8. Ҳәр жылы 1-майға дейин алымлар – актив илимий ҳәм илимий-педагогикалық искерлик алып барып атырған, соннан мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлери илимий–техникалық жойбарларды әмелге асырыўды қатнасып атырған илим докторлары (кейинги орынларда жетекши алымлар деп аталады) тәрепинен докторлық диссертациялардың усынылатуғын темалары ислеп шығылады, темалар ЖОО кеңесинде ямаса ИИИның илимий кеңесинде олардың илим ҳәм технологияларды раўажландырыўдың әҳмийетли ўазыйпаларына муўапықлығы жүзесинен экспертизадан өткериледи.

9. Усынылып атырған докторлық диссертация темалары ЖОО ямаса ИИИ тәрепинен ЖОАБМ, Илимлер академиясы, өзлери системасына киретуғын тийисли ўәзирликлер, мекеме ҳәм шөлкемлер менен келисиледи, кейин-ала усы темалар 15-майға дейин болған мүддетте Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине усынылады.

Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети 1-июньға дейин болған мүддетте усынылған темаларды олардың мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлерине муўапықлығы тәрепинен көрип шығады, кейин ала, оларды докторлық диссертациялары темаларының усынылып атырған мағлыўматлар базасына киргизеди. Усынылып атырған докторлық диссертациялар темаларының мағлыўматлар базасы ҳәр бир тема бойынша теманы ислеп шыққан илим докторларының фамилиясы, исми-шәрийпи ҳәм жумыс орны көрсетилген ҳалда Комитеттиң Интернет бетинде жәрияланады.

Зәрүр болғанда, Комитет менен келисилген ҳалда, ЖОАБМ, Илимлер академиясы, тийисли министрликлер, ведомостволары ҳәм шөлкемлердиң усыныслары тийкарында диссертация жумыслары темалары өзгертилиўине жол қойылады.

10. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер институты формасында ЖОО кейинги тәлим ушын талабанлар мағлыўматлар базасынан докторлық диссертациялары темаларын таңлаўлары, изертлеў темасы бойынша илимий баянатларды таярлаўлары ҳәм докторлық диссертациясы режесиниң дәслепки жобасын таярлаўлары зәрүр.

Талабанларда докторлық диссертациясы темасы бойынша өзиниң усыныслары бар болған жағдайда, ол тийисли ЖОО кеңесине ямаса ИИИның илимий кеңесине мүрәжәт етеди. ЖОО кеңеси ямаса ИИИ илимий кеңеси теманы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўдың әҳмийетли ўазыйпаларына муўапықлығы жүзесинен бир ай мүддетте экспертизадан өткериледи, теманы тийисли рәўиште ЖОАБМ, Илимлер Академиясы, өзлери системасына киретуғын министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлер менен келисип алынады ҳәм де үлкен илимий хызметкер институтларына ҳүжжетлер қабыл етиў дағаза етилиўи мүддетине дейин кеминде бир айдан кешиктирилместен Илим ҳәм техологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине диссертация жумысы темасын мағлыўматлар базасына киргизиў ҳаққындағы усыныс жибериледи.

11. ЖОАБМ, Илимлер академиясы, өз қараўында ЖОО ямаса ИИИ болған министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлер ҳәр жылы 1-июньға шекем болған мүддетте Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине кейинги жылдан баслап үлкен илимий хызметкер-излениўшилерди мәмлекетлик бюджет қаржысы есабынан окытыў ушын қабыллаў квотасы бойынша тийкарланған усыныслар менен мүрәжәт етеди.

12. ЖОАБМ, Илимлер академиясы, министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлер ҳәр жылғы қабыллаў квотасы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети тәрепинен Өзбекстан Республикасы Қаржы министрлиги ҳәм Экономика министрлиги менен келискен жағдайда тастыйықланады ҳәм 1-июльдан кешиктирилместен тийисли түрде ЖОАБМ, Илимлер Академиясы, өз қарамағында ЖОО ямаса ИИИ болған министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлерге жибериледи.

ЖОАБМ, Илимлер академиясы, министрликлер, ведмостволар ҳәм шөлкемлер ажыратылған квоталарды ведомостволық тийисли ЖОО ҳәм ИИИ және тийисли қәнигеликлер бойынша бөлистиреди. Бөлистирилген квота тийисли ЖОО ҳәм ИИИларына 1-августқа шекем жеткизеди.

Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети тастыйықлаған қабыллаў квотасы Өзбекстан Республикасы финанс министрлигине келеси жылға бюджет буйырпасына усынылады.

13. ЖОО ҳәм ИИИ қабыллаў квоталарына муўапық ҳәр жылы 1-сентябрьден кешикпестен, үлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер сыпатында оқыў ушын талабанлардың ҳүжжетлерин қабыл етиў ҳаққында ҳүжжетлер қабыл қылыў мүддетлерин, талап қылынатуғын ҳүжжетлер ҳәм тапсырылатуғын имтиханлар дизимин, оқытыў ҳақысын төлеў шәртлерин (бюджеттен қаржыландырыў, төлемли-контракт тийкарында оқытыў) ҳәм басқа зәрүр шәртлерди көрсеткен ҳалда ғалаба ҳабарландырыў қуралларында дағаза береди.

Ҳүжжетлер 15-октябрь – 15-ноябрь аралығында қабылланады.

14. Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер сыпатында оқыўға талабанлар ЖОО ҳәм ИИИына төмендеги ҳүжжетлерди усынады:

1. Арза;

2. Мағлыўматнама;

3. Мийнет дәптершесинен белгиленген тәртипте тастыйықланған көширме;

4. ЖОО магистратурасы дипломы ямаса ӨзР Қураллы Күшлери академиясы, Ишки ислер министрлиги академиясы ямаса Миллий қәўипсизлик хызмети тәлим орнының магистратура дипломына теңлестирилген дипломы ямаса илим кандитаты ямаса магистр дәрежеси енгизилгенге дейинги алынған жоқары мағлыўмат ҳаққындағы диплом нусқасы;

5. Изертлеў темасы бойынша дағазаланған илимий доклад ҳәм докторлық диссертациясы режесиниң қысқаша жойбары;

6. Илимий журналларда ҳәм баспасөзде дағазаланған илимий мақалалар (кеминде үшеў), илимий ҳәм илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлесиўлер топламларына илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўиниң негизин қураўы мүмкин болған тийисли илимий бағдарлар бойынша басқа илимий топламларға киргизилген тезислер (кеминде екеў) дизими, сондай-ақ, олардың нусқалары;

7. Талабанның илимий ҳәм илимий-педагогикалық искерликке қызығыўшылығын анықлаў жүзесинен өткерилген тест сынаўынан өткенлигин тастыйықлаўшы ЖАК ҳүжжетиниң нусхасы;

8. Жетекши алымлардан бириниң оны илимий мәсләҳәтши сыпатында белгилеў бойынша жазба разылығы. Бул жерде усынылған темалар базасынан таңлап алынған тема бойынша, қағыйдаға көре, усы Режениң 8-бәнтине муўапық усы теманы усыныс еткен жетекши алым илимий мәсләҳәтши болыўы мүмкин;

9. Өзбекстан Республикасы Президенти Мәмлекетлик стипендиясы жеңимпазлары тийисли ҳүжжет нусқасын усынады.

15. ЖОО ямаса ИИИында ректор (директор) басшылық ететуғын қабыллаў комиссиясы дүзиледи. Қабыллаў комиссиясы ағзалары тийисли қәнигеликлер бойынша жетекши алымлардан, ректор (директор) тәрепинен тайынланады.

16. Yлкен илимий хызметкер-излениўши сыпатында оқыў ушын киретуғын талабанлар Өзбекстан тарийхы; илимниң билиў теориясы ҳәм методологиясы ҳәм де философия, илим методологиясы; шет тили (тәлимниң алдыңғы басқышларында үйренилген шет тил бойынша) ҳәм қәнигелик бойынша кириў имтиханлары тапсырады.

Кириў имтиханлары сораўлары қабыллаў комиссиясы тәрепинен қәнигеликлердиң мазмунынан келип шығып дүзиледи ҳәм олар ЖОО ямаса ИИИ Илимий кеңеси тәрепинен тастыйықланады. Илимниң тийисли бағдары бойынша илим кандидаты илимий дәрежесине ийе болған талабанлар кириў имтиханларынан азат етиледи.

Кириў имтиханлары 1-20 декабрь аралығында болып өтеди.

17. Қабыллаў комиссиясы 22-декабрьге дейин кириў имтиханлары нәтийжелери ҳәм ажыратылған қабыллаў квотасынан келип шығып, үлкен илимий хызметкер-излениўшилер институтына қабылланғанларды таңлайды.

Бир неше талабанның кириў имтиханлары нәтийжелери бойынша олар тәрепинен топланған жуўмақлаўшы баллары тең болған жағдайда төмендеги талабанларға:

Өзбекстан Республикасы Президенти Мәмлекетлик стипендиясы жеңипазларына;

тийисли қәнигелик бойынша айрықша баҳалы дипломға ийе болғанларға;

қәнигелик бойынша имтихан нәтийжеси бойынша көп балл топлағанларға;

ашылыўға ямаса селекция жетискенлигине (соның ишинде биргеликте) патентке ийе болғанларға үстемлик бериледи.

18. Таңлаў нәтийжелери қабыллаў комиссиясы мәжилисиниң баянламасы менен рәсмийлестириледи ҳәм бир күн мүддетте ЖОО ямаса ИИИ Илимий кеңесиниң тастыйықлаўы ушын киргизиледи. Бул жерде ЖОО ямаса ИИИ Илимий кеңеси тәрепинен бир ўақыттың өзинде үлкен илимий хызметкер-излениўшилер институтына киргенлердиң докторлық диссертациясы темалары тастыйықланады.

Тастыйықланған докторлық диссертациялары темалары «ЖАК Бюллетени» журналында дағазаланыўы шәрт.

19. Yлкен илимий хызметкер-излениўшилерди қабыл қылыў ЖОО ямаса ИИИ басшысының тийисли кеңеслериниң таңлаў нәтийжелерин ҳәм докторлық диссертациялары темаларын тастыйықлаў ҳаққындағы қарары тийкарында 25-декабрьге дейин шығарылатуғын буйырығы менен әмелге асырылады. Онда жаңадан қабыл қылынған үлкен илимий хызиеткер-излениўшилер искерлиги олар менен дүзилген шәртнамаларға муўапық келеси жылдың 1-январынан басланады.

Оқыўға қабыл қылыў ҳаққындағы буйрықта олардың илимий мәсләҳәтшилериде белгиленеди.

Yлкен илимий хызметкер-излениўшилерди оқыўға қабыллаў ҳәм олардың тастыйықланған темалары ҳакқындағы мағлыўмат ЖОО ҳәм ИИИ тәрепинен ЖОАБМ, Илимлер Академиясына, тийисли министрликлер, ведомствалар ҳәм шөлкемлер тәрепинен Илим ҳәм технологияларды режелестириўди муўапықластырыў комитетине жылдың 31-декабрине дейин тапсырылады.

20. Илимий мәсләҳәтши бир ўақыттың өзинде 3 адамнан көп болған үлкен илимий хызметкер излениўшилерге ҳәм өз бетинше излениўшилерге илимий басшылық етиўи мүмкин емес.

21. Yлкен илимий хызметкер излениўши илимий мәсләҳәтши менен биргеликте диссертация жумысын таярлаўдың жеке тәртиптеги жобасын ислеп шығады ҳәм ол ЖОО кеңеси ямаса ИИИның орынларының илимий кеңесинде үлкен илимий хызметкер-излениўши оқыўға қабыл етилгеннен кейин бир ай мүддетте тастыйқланады.

22. Илимий мәсләҳәтши таңланған қәнигелик бойынша теориялық методологиялық курсының оқыў бағдарламасын ислеп шығады ҳәм ол да ЖОО кеңесинде ямаса илимий-изертлеўши орынларының илимий кеңесинде үлкен илимий хызметкер излениўши оқыўға қабыл етилгеннен соң бир ай мүддетте тастыйқланады. Теориялық-методологиялық дәстүр методологиясының улыўма концепциясын ҳәм мәселелерин, пән бойынша теориялық тийкарларын ҳәм илимий изертлеўшилер усылларын өз ишине алады. Теориялық методологиялық дәстүр үлкен илимий хызметкер излениўши тәрепинен оқыўдың биринши жылында илимий мәсләҳәтшиниң жәрдеминде өзлестириледи.

23. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер ҳәм жеке излениўшилердиң билимлерин асырыў мақсетинде оқыўдың кейинги жылларында ЖОО кеңеси ямаса илимий-изертлеўши орынлары илимий кеңеси тәрепинен пән тараўларына қарап ЖОО тәрепинен белгиленетуғын пәнлер бойынша тәжирийбе оқыў дәстүрлерин ислеп шығылады ҳәм тастыйықланады.

Тәжирийбе арттырыў оқыў дәстүрлери үлкен илимий хызметкер-излениўшилер ҳәм жеке излениўшилер тәрепинен жеке өзлестириледи.

24. Yлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер ушын теориялық ҳәм илимий-изертлеўши жумысларына жүклеме көлеми ҳәптесине 36 саатын қурайды, оннан зыяты менен 12 сааты аудитория жумыслары ушын ажыратылыўы мүмкин.

25. Yлкен илимий хызметкер излениўшиге оқыўға қабыл етилген күннен баслап илим кандидаты дәрежесине ийе болған үлкен илимий хызметкер лаўазымы ис ҳақысының базалық муғдарына теңлестирилген муғдарда лаўазым ис ҳақы белгиленеди.

26. Өзбекстан Республикасы Финанс Министрлиги Илим ҳәм технологияларын раўажландырыў муўапықластырыў комитети тәрепинен тастыйқланған үлкен илимий хызметкер излениўшилерди оқыўға қабыл етиў квоталары тийкарында таярланған қәрежетлер сметаға муўапық Өзбекстан Республикасы Мәмлекет бюджетинен тәлим тармағы бойынша ЖОО, пән тармақлары бойынша ИИИна белиленген тәртипте тийисли қаржылар ажыратады. Бул қаржылар есабына тәлим алыўшыларға белгиленген тәртипте лаўазым ис ҳақыларының тийисли төлемлери әмелге асырылады.

Өзбекстан Республикасы Қорғаныў Министирлиги, Ишки ислер министрлиги, Мәмлекет бажыханасы ҳәм Миллий қәўипсизлик хызметиниң ЖОО қабыл етилген үлкен илимий хызметкер излениўшилердиң материаллық тәмийинлениўи әскерий хызметкерлер ушын белгиленген тәртипте әмелге асырылады.

27. Оқыўға қабыл етилген үлкен илимий хызметкер-излениўшилерге мәмлекет бюджети ис ҳақылары есабынан нызам ҳүжжетлерине муўапық ис ҳақы төленетуғын мийнет дем алысы бериледи.

Тийисли ҳүжжетлер пайда болған жағдайда үлкен илимий хызметкер излениўши сыпатында оқыў мүддети узақ ўақыт кесел болыўы, ҳәмледарлық хәм туўыў дем алысында болыў дәўирине, сондай-ақ әскерий шақырыўлар мүнәсебети менен созылыўы мүмкин.

28. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер қәнигелик, Өзбекстанның ең жаңа тарийхы, шет тили, сондай-ақ, пән қәнигеликлерине қарап ЖОО тәрепинен белгиленген пәнлер бойынша қәнигелигине сай болған еки пән бойынша имтиханларды тапсырғаннан кейин докторлық диссертацияларын қорғаўлары шәрт.

29. Докторлық диссертацияны оқыў мүддети тамам болыўдан алдын кеминде 6 ай мүддеттен алдын қорғаған шахсларға ЖОО ямаса ИИИ бюджеттен тысқары қаржылары есабына ең кем айлық ис ҳақының он бес проценти муғдарында премия төленеди.

30. Илимий мәсләҳәтшилер тәрепинен ЖООда үлкен илимий хызметкер излениўшилер менен алып барылған жумыс ҳәр бир үлкен илимий хызметкер излениўши ушын бир жылда 100 саат көлеминде олардың улыўма оқыў саатларына киритиледи.

Илимий-изертлеў орынларында илимий мәсләҳәтшилердиң үлкен илимий хызметкер-излениўшилер менен мийнетке ҳақы төлеў оқыў шынығыўлары өткергенлиги ушын мийнетине саатпай ис ҳақы төлеўдиң нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте ҳәр бир излениўшиге бир жылда 100 саат есабынан келип шығып пән тармағы бойынша ажыратылатуғын мәмлекет бюджети қаржыларынан хәр айлық тийкарында әмелге асырылады.

Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер шет ел пуқаралары ҳәм пуқаралығы болмаған шахслар менен илимий мәсләҳәтшилер мийнетине ис ҳақы төлеў оқыў ушын дүзилген шәртнамаларға муўапық әмелге асырылады.

31. Диссертация жумысы оқыў мүддети тамам болыўынан алдын кеминде 6 ай мүддеттен алдын жақлаған үлкен илимий хызметкер-излениўшиниң илимий мәсләҳәтшисине ЖОО ямаса ИИИ бюджеттен тысқары қаржылары есабында ең кем ис хақының он бес проценти муғдарында премия төленеди.

32. Yлкен илимий хызметкер излениўшилердиң оқыў мүддети олар жумысының улыўма стажына қосылады.

IV. Үлкен илимий хызметкеризлениўшилер искерлиги нәтийжелиги мониторингин алып барыў

33. ӨзР ЖОАБМ, Илимлер Академиясы, өз қарамағындағы ЖОО ҳәм ИИИ ийе болған ўәзирлик ҳәм ведомствалар ҳәм шөлкемлер Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети менен биргеликте үлкен илимий хызметкер-излениўшилердиң ЖОО ҳәм ИИИ искерлик нәтийжелери мониторинги алып барылады.

34. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер искерлик нәтийжелери мониторинги төмендеги критериялар бойынша әмелге асырылады:

а) Оқыўдың биринши жылында:

– Диссертация темасы бойынша жеке тәртиптеги режениң барлығы ҳәм оның орынланыўы;

– Қәнигелик бойынша теориялық курстан өтиў;

– Диссертация темасы бойынша кеминде бир илимий мақала дағазаланыўы;

– Диссертация темасы бойынша илимий конференцияларда ямаса семинарларда (сәўбетлесиў) баянаты менен шығыў;

– Диссертация темасы бойынша анализленген улыўмаластырыўшы қысқаша мағлыўмат;

– Диссертация темасы бойынша анализленген улыўмаласытырыўшы қысқаша мағлыўмат нәтийжелери бойынша семинарда сөзге шығыў (илимий басшы менен биргеликте).

б) Оқыўдың екинши жылында:

– Қәнигелик бойынша теориялық курстан өтиў;

– Диссертация темасы бойынша кеминде еки илимий мақаланы дағазалаўы;

– Диссертация жумысы материаллары бойынша кеминде еки тезис барлығы;

– Диссертация жумысының дәслепки нәтийжлери бойынша семинар өткериў (өз бетинше рәўиште);

– Конференция ямаса семинарда баянатлар мене

Оқыў режеси

2017/2018 ўқув йили учун:

Ўқув режалар

5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қорақалпоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қозоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (туркман филологияси)
5А120101 – Адабиётшунослик (Қорақалпоқ адабиёти)
5А120102 – Лингвистика (Қорақалпоқ тили)
Малака талаблари

5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қорақалпоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қозоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (туркман филологияси)
5А120101 – Адабиётшунослик (Қорақалпоқ адабиёти)
5А120102 – Лингвистика (Қорақалпоқ тили)
2016/2017 ўқув йили учун:

5111000 – Кәсиплик тәлим (5320400-Химиялық технология) 1-курслар ушын
5111000 – Кәсиплик тәлим (5320400-Химиялық технология) 2-3-курслар ушын
5111100 – Музыкалық тәлим 1-3-курслар ушын
5141000 – Музыкалық тәлим 4-курслар ушын
5111600 – Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқуқ тәлими 1-2-курслар ушын
5141500 – Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқуқ тәлими 2-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (қарақалпақ филологиясы) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (туркмен филологиясы) 1-3-курслар ушын
5120100 – Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты(тиллер бойынша) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш(ўзбек тили) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология и обучение языкам(русский язык) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (қазақ филологиясы) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў(тиллер бойынша) 1-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў(тиллер бойынша) 2-3-курслар ушын
5120500 – Философия 1-3-курслар ушын
5130100 – Математика 1-3-курслар ушын
5130200 – Әмелий математика ҳәм информатика 1-3-курслар ушын
5140100 – Биология 1-3-курслар ушын
5140500 – Химия 1-3-курслар ушын
5140600 – География 1-3-курслар ушын
5140700 – Гидрометеорология 1-курслар ушын
5141000 – Топрақтаныў 1-2-курслар ушын
5220100 – Журналистика (хызмет түрлери) 1-3-курслар ушын
5220100 – Филология(Ўзбек филологияси) 4-курслар ушын
5220100 – Филология(славянская филология) 4-курслар ушын
5120100 – Филология (қазақ филологиясы) 4-курслар ушын
5220100 – Филология (қарақалпақ филологиясы) 4-курслар ушын
5220100 – Филология (туркмен филологиясы) 4-курслар ушын
5220100 – Филология(инглис, немис тиллери) 1-4-курслар ушын
5220300 – Философия 4-курслар ушын
5230300 – Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти шөлкемлестириў (тараўлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5230600 – Финанс 1-3-курслар ушын
5230900 – Бухгалтериялық есап ҳәм аудит(тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5240100 – Юриспруденция(искерлик турлери бойынша) 1-3-курслар ушын
5310200 – Электроэнергетикасы(тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5310700 – Электротехникасы, электр механикасы ҳәм электр технологиялары (тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5311900 – Нефть ҳәм газ кәнлерин иске тусириў ҳәм олардан пайдаланыў 1-курслар ушын
5311500 – Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5320100 – Журналистика 4-курслар ушын
5320400 – Химиялық технология(органикалық емес затлар химиялық технологиясы бойынша) 1-3-курслар ушын
5320900 – Жеңил санаат буйымлары конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы(тоқмашылық санааты) 1-3-курслар ушын
5321300 – Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 1-3-курслар ушын
5340100 – Экономика(тараўлар ҳәм тармақлар бойынша) 4-курслар ушын
5230100 – Экономика(тараўлар ҳәм тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5340400 – Бизнес басқарыў(тараўлар ҳәм тармақлар бойынша) 4-курслар ушын
5340600 – Финанс 4-курслар ушын
5440100 – Физика 4-курслар ушын
5440200 – Физика 1-3-курслар ушын
5340900 – Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша) 4-курслар ушын
5341700 – Қазнашылық 4-курслар ушын
5380100 – Юриспруденция 4-курслар ушын
5420100 – Биология 4-курслар ушын
5440400 – Химия 4-курслар ушын
5440500 – География 4-курслар ушын
5460100 – Математика 4-курслар ушын
5480100 – Әмелий математика ҳәм информатика 4 курслар ушын
5520200 – Электроэнергетикасы(тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) 4-курслар ушын
5522400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы (органикалық емес затлар ҳәм минерал төгинлер өндириси бойынша) 4-курслар ушын
5522500 – Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 4-курслар ушын
5540500 – Тоқмашылық санааты өнимлери технологиясы 4-курслар ушын
5620100 – Агрохимия ҳәм агротопрақтаныў 4-курслар ушын
5620700 – Жер дүзиў ҳәм жер кадастры 4-курслар ушын
5630100 – Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў(пән ҳәм тәлим) 1-3-курслар ушын
5850200 – Экология ҳәм тәбияттан пайдаланыў 4-курслар ушын

Темпус

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха –  партнер проекта   Темпус TuCAHEA (2012 -2015 г.)

Жуклеу