Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 2011-жыл 3-декабрдеги 487-санлы буйрығы менен тастыйықланған “Жоқары оқыў орынларының Илимий кеңеси ҳаққындағы Нызам” тийкарында Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде тийкарғы мәселелерди көрип шығыў ушын ректор басшылығында университет Илимий кеңеси шөлкемлестирилген.

Университет ректорының 2013-жыл 27-август 26 Д/2 – санлы буйрығы тийкарында бүгинги күнде университет Илимий кеңесинде 39 ағза болып, ҳәр оқыў жылының басында ҳəр қыйлы себеплерге байланыслы Илимий кеңес қурамынан шыққанлар орнына жаңа ағзалар сайланбақта ямаса Нызам бойынша киритилмекте.

Илимий кеңестиң мақсет ҳәм ўазыйпалары

Илимий кеңестиң мақсети – университет жәмәәтиниң сай ҳәрекетлерин, интеллектуал дәрежесин ҳәм басқа барлық имканиятларды Өзбекстан Республикасының «Билимлендириў ҳаққында»ғы, «Кадрлар таярлаў миллий бағдарламасы ҳаққында»ғы Нызамларында белгиленген ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў, жоқары билимлендириўдиң мәмлекетлик тәлим стандарты талаплары дәрежесинде қәлиплескен билим, тәжирийбе, көнликпелерге ийе болған профессионал қәнигелер таярлаўға бағдарлаўдан ибарат.

Университет Илимий кеңеси:

 • Кадрлар таярлаў миллий бағдарламасына муўапық мәмлекетлик тәлим стандартлары, оқыў режелери ҳәм бағдарламаларының қатаң орынланыўын үйренип шығады ҳәм де тийкарғы мәселелер бойынша усыныс ҳәм тапсырмалар белгилейди;
 • Факультетлердиң оқыў, илимий-изертлеў ҳәм руўхыйлық-ағартыўшылық жумыслары ҳаққындағы, академиялық лицейлер, жоқары оқыў орны жанындағы илимий жәмийетлердиң искерлиги ҳаққындағы, қабыллаў комиссиясының нәтийжелери ҳаққындағы, сондай-ақ маркетинг хызметиниң халық хожалығының питкериўши қәнигелерге болған зәрүрлиги, буйыртпашы шөлкемлер  менен бирге ислесиў байланыслары ҳаққындағы есапларын тыңлайды ҳәм де тийисли қарар қабыл етеди;
 • Илимий-изертлеў, руўхыйлық-ағартыўшылық жумыслары режелериниң орынланыўы, профессор-оқытыўшылар қурамының қәнигелигин жетилистириў ҳәм қайта таярлаў мәселелерин талқылайды ҳәм де тийисли қарарларды қабыл етеди;
 • Жоқары оқыў орнының раўажланыўының жыллық ҳәм келешектеги режелерин тастыйықлайды, материаллық-техникалық тәмийнат ҳәм финанс-хожалық искерлиги нәтийжелерин талқылайды ҳәм де тийисли қарарларды қабыл етеди;
 • Факультет ҳәм кафедраларды ашыў, жабыў, өзгертиў, сондай-ақ маркетинг хызмети усынысларын есапқа алған ҳалда жаңа бакалавриат бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша кадрлар таярлаўды жолға қойыў яки тоқтатыў менен байланыслы мәселелер бойынша қарар қабыл етеди;
 • «Жоқары оқыў орынларына педагог хызметкерлерди таңлаў тийкарында жумысқа қабыл етиў тәртиби ҳаққында»ғы Нызамға муўапық профессор-оқытыўшылар лаўазымларын ийелеў ушын таңлаўлар өткереди;
 • Профессор, доцент илимий дәрежесин алыўға умтылып атырған излениўшилердиң ҳүжжетлерин көрип шығады ҳәм белгиленген тәртипте илимий дәрежеге тастыйықлаўға усынады;
 • Оқыў орны питкериўшилери ҳәм де профессор-оқытыўшылардың инглис тилин  билиўлерин тәмийинлеў ҳәм компьютер технологиялары, интернеттен пайдалана алыўлары бойынша таяныш көнликпелерди қәлиплестириў мәселелерин талқылайды ҳәм ис-илажлар белгилейди;
 • Билимлендириў процесиниң оқыў әдебиятлары менен тәмийинленгенлигин, жаңа әўлад сабақлық ҳәм оқыў қолланбалары, сондай-ақ инновациялық тәлим технологияларын қоллаўға тийкарланған оқыў-методикалық комплекслерди таярлаў ҳәм баспаға шығарыў мәселелерин талқылайды;
 • Үлкен илимий хызметкер-излениўши институтларына талапкерлерди усынады, олардың жеке режелери ҳәм диссертациялары темаларын тастыйықлайды;
 • Зийрек студентлер қатарынан ҳәм профессор-оқытыўшылар қурамынан талапкерлерди «Истеъдод» фондлары арқалы шет еллердиң жоқары оқыў орынларында стажировка өтиўге усынады;
 • Жоқары оқыў орнының зийрек студентлери ҳәм магистрантлары қатарынан Өзбекстан Республикасы Президенти Мәмлекетлик стипендиясы ҳәм атақлы мәмлекетлик степендиялар таңлаўында қатнасатуғын кандидатларды усынады;
 • «Саламат әўлад ушын» фонды менен биргеликте студентлердиң физикалық тәрбиясы ҳәм олардың саламатлықларын және де жақсылаў бойынша иләжлар ислеп шығады;
 • Тийкарғы буйыртпашы шөлкем, кәрхана ҳәм мекемелер менен корпоратив бирге ислесиўди раўажландырыў, материаллық-техникалық базаны беккемлеў ҳәм де студентлердиң қәнигелик әмелияты нәтийжелилигин асырыў мәселелерин талқылайды ҳәм оларды жақсылаў бойынша усыныслар ислеп шығады;
 • Шет ел мәмлекетлериниң жоқары оқыў орынлары менен бирге ислесиў байланысларын орнатыў бойынша қарарлар қабыл етеди;
 • Билимлендириў хызметлери менен шуғылланыўшы киши кәрханалар, фирма ҳәм курслар искерлиги ҳаққында басшылардың есапларын тыңлайды ҳәм де тийисли қарар қабыл етеди;
 • Жоқары оқыў орны студентлери ҳәм хызметкерлериниң техника қәўипсизлиги ҳәм мийнетти қорғаўды жетилистириў бойынша илажларды белгилейди.

 

Университетте Илимий кеңес жумысының шөлкемлестирилиўи

Университет Илимий кеңеси өз жумысын оқыў жылы ушын ислеп шығылған режеге муўапық әмелге асырмақта. Университеттиң оқыў, илимий-методикалық, илимий-изертлеў, руўхыйлық-ағартыўшылық ҳәм шөлкемлестириўшилик мәселелери бойынша Илимий кеңес қарарлары ашық даўыс бериў тәртибинде көпшиликтиң даўысы менен, ал профессор-оқытыўшылар лаўазымларын ийелеў бойынша өткерилетуғын таңлаўлар ҳәм де профессор яки доцент илимий атақларын бериўге усыныснамалар бойынша қарарлар жабық даўыс бериў жолы менен белгиленген тәртипте Илимий кеңес қурамындағы ағзалардың  2/3 бөлеги қатнасқан жағдайда қабыл етилмекте.

Илимий кеңес мәжилислери баянлама менен рәсмийлестирилип, Илимий кеңес баслығы ҳәм илимий хаткери тәрепинен имзаланып, китапша формасында  баспадан шығарылып, барлық проректорлар, деканатлар ҳәм бөлимлерге тарқатылып барылмақта.   Илимий кеңес қарарларының орынланыўы мониторинг бөлими тəрепинен қадағалап барылмақта.