Өзбек филология факультети деканы::

Дуйсенбаев Олимжон Исмаилович

+99891-383-36-10
 o_duysenbaev@karsu.uz
http://uzphil.karsu.uz

 

Факультеттеги кафедралар:

  1. Өзбек тил билими кафедрасы
  2. Өзбек тили ҳәм әдeбияты кафедрасы
  3. Филология (қазақ, туркмен) кафедрасы

Өзбек филологиясы факультети тарихы

2005 жылы сентябрде өзбек филологиясы, қазақ филологиясы, түркмен филологиясы, инглис филологиясы, немис филологиясы, рус филологиясы бакалавр талим бағдарларынан ибарат филология факультети шөлкемлестирилди. 2005-2008 жылларда факультетти педагогика илимлери кандидаты Д.Мамырбаева, 2008-2011 жылларда филология илимлери кандидаты Ф.Бобожонов басқарды.  2011 жылдан баслап факультетти Х.Абдуллаев басқарып келмекте. Факультетте Өзбек филологиясы, Қозоқ филологиясы, Түркмен филологиясы бакалавр тәлим бағдарлары бойынша кадрлар таярланмақта.
Ҳәзирги күнде факультетте Өзбек тил билими, Өзбек тили ҳәм әдeбияты, Филология (қазақ, туркмен) кафедралары жумыс алып бармақта. Факультете 38 профессор-оқытыўшы, сонан 1 академик, 1 доктор, 11 илим кандидатлары менен доцентлер жумыс алып бармақта.
Бүгинги күнде факультете жәми 499 студент тәлим алмақта. Сонан өзбек филологиясында 342, қазақ филологиясында 62, түркмен филологиясында 95 студент билим алмақта.

Тәлим бағдарлары:
5120100-Филология ҳәм тиллерди оқытыў: өзбек тили
5120116-Филология ҳәм тиллерди оқытыў: қазақ тили
5120118-Филология ҳәм тиллерди оқытыў: түркмен тили

Профессор-оқытыўшылар қурамы: 38
Академик: 1
Илим докторы : 1
Илим кандидатлары: 12