Өзимди ҳақыйқый муғаллимдей сезине басладым…

Келешек әўладты тәрбиялаўда устазлар билим бағының бағманы, ал, шәкиртлери болса оның нәўшеси. Сонлықтан, жас әўладты билим бағының әлўан сырлары менен суўғарыў устаздың кәсиплик мийнети. Мақаламыз қахарманы – Жулдызай Мақсетова  келешекте усы кәсипти ийелеп, муғаллим болыўды кеўлине түйип қойған. Болажақ муғаллимниң пикирлерин тыңладым:

– «Мен Нөкис қаласындағы 33-санлы улыўма билим бериў мектебинде досларым менен биргеликте бул кәсиптиң машақатларын, ўазыйпаларын тереңирек үйренбектемен. Әмелиятта биринши сабақ өткенимде бираз албырадым. Себеби, оқыўшылардың ҳәммесиниң дыққаты тек менде болатуғын еди. Маған карап отырған қара көзлерди корип, өзимди ҳақыйқый муғаллимдей сезине басладым. Келешекте жақсы, билимли муғаллим болыўым керек. Оған ҳәзирден баслап ҳарекет етемен».

Муғаллимшилик ең жақсы қәсип болыў менен бирге жуўапкершиликти де талап етеди. Себеби, жас әўладты тәрбиялаўда устазлар тийкарғы орында турады. Жақсы нийетлерди алдына мақсет етип қойған Жулдызайға ҳәм сол қатары әмелият өтеп атырған студентлерге талмас күш ғайрат тилеймен.

    Санобар Акимбаева,

ҚМУ журналистика тәлим бағдары 3-курс студенти.

admin