Катта илмий ходим-тадқиқотчи

 Фан тармоғи, ихтисосликлар гуруҳи, ихтисосликлар шифрлари

Фан тармоғиИхтисосликлар гуруҳи ва Ихтисосликлар номи

Илмий даража
бериладиган фан тармоғи

01.00.00ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ01.01.00МАТЕМАТИКА01.01.01математик анализфизика-математика фанлари01.01.02

дифференциал тенгламалар ва математик физика

физика-математика фанлари01.01.03ҳисоблаш математикасива дискрет математикафизика-математика фанлари01.01.04

геометрия ва топология

физика-математика фанлари01.01.05эҳтимоллар назарияси ва математик статистикафизика-математика фанлари01.01.06Алгебрафизика-математика фанлари01.02.00МЕХАНИКА01.02.01назарий механика

физика-математика фанлари техника фанлари

01.02.02машиналар, асбоблар ваускуналар динамикаси вамустаҳкамлигифизика-математика фанлари техника фанлари01.02.03грунтлар ва тоғ жинслари механикасифизика-математика фанлари техника фанлари01.02.04деформацияланувчан қаттиқ жисм механикасифизика-математика фанлари техника фанлари01.02.05суюқлик ва газ механикасифизика-математика фанлари техника фанлари01.03.00АСТРОНОМИЯ01.03.01Астрономияфизика-математика фанлари техника фанлари01.04.00ФИЗИКА01.04.01экспериментал физиканинг асбоблари ва усулларифизика-математика фанлари техника фанлари01.04.02назарий физикафизика-математика фанлари техника фанлари01.04.03

молекуляр физика ва иссиқлик физикаси

физика-математика фанлари техника фанлари01.04.04физик электроникафизика-математика фанлари техника фанлари01.04.05Оптикафизика-математика фанлари техника фанлари01.04.06полимерлар физикаси

физика-математика фанлари
кимё фанлари техника фанлари

01.04.07конденсатланган ҳолат физикасифизика-математика фанлари техника фанлари01.04.08атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техникафизика-математика фанлари техника фанлари01.04.09магнит ҳодисалари физикасифизика-математика фанлари техника фанлари01.04.10яримўтказгичлар физикасифизика-математика фанлари техника фанлари01.04.11лазер физикасифизика-математика фанлари техника фанлари01.04.12юқори энергиялар физикасифизика-математика фанлари техника фанлари02.00.00КИМЁ ФАНЛАРИ02.00.01ноорганик кимё

кимё фанлари техника фанлари

02.00.02аналитик кимё

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

02.00.03органик кимё

кимё фанлари техника фанлари

02.00.04физик кимё

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

02.00.05электрокимё

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

02.00.06юқори молекуляр бирикмалар

кимё фанлари техника фанлари

02.00.07композицион материаллар кимёси ва технологияси

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлар

02.00.08нефть ва газ кимёси ва технологияси

кимё фанлари техника фанлари

02.00.09товарларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш

кимё фанлари техника фанлари

02.00.10биоорганик кимё

кимё фанлари
биология фанлари техника фанлари

02.00.11

коллоид ва мембрана кимёси

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

03.00.00БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ03.00.01биокимё, биофизика ва радиобиология

биология фанлари
физика-математика фанлари
кимё фанлари
техника фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари тиббиёт фанлари ветеринария фанлари

03.00.02молекуляр биология. молекуляр генетика. молекуляр биотехнология

биология фанлари
кимё фанлари қишлоқ хўжалик фанлари тиббиёт фанлари

03.00.03Ботаника

биология фанлари география фанлари

03.00.04микробиология ва вирусология

биология фанлари тиббиёт фанлари

03.00.05зоология, энтомология ва ихтиология

биология фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари география фанлари ветеринария фанлари

03.00.06эмбриология, гистология, кариология ва цитология

биология фанлари ветеринария фанлари

03.00.07

ўсимликлар физиологияси ва биокимёси

биология фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

03.00.08

одам ва ҳайвонлар физиологияси

биология фанлари ветеринария фанлари

03.00.09умумий генетика

биология фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари ветеринария фанлари

03.00.10Экология

биология фанлари
кимё фанлари
техника фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари география фанлари тиббиёт фанлари

03.00.11паразитология ва гельминтология

биология фанлари
тиббиёт фанлари ветеринария фанлари

03.00.12биотехнология

биология фанлари
кимё фанлари
техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

03.00.13хужайра биологияси ва ривожланиш биологияси

биология фанлари қишлоқ хўжалик фанлари тиббиёт фанлари

03.00.14тупроқшунослик

биология фанлари
кимё фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари география фанлари

03.00.15геномика, протеомика ва биоинформатикабиология фанлари04.00.00ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ04.00.01умумий ва минтақавий геологиягеология-минералогия фанлари04.00.02геокимё. фойдали қазилмаларни қидиришнинг геокимёвий усуллари

геология-минералогия фанлари
кимё фанлари техника фанлари

04.00.03геотектоника ва геодинамикагеология-минералогия фанлари04.00.04гидрогеология

геология-минералогия фанлари техника фанлари

04.00.05муҳандислик геологияси

геология-минералогия фанлари
техника фанлари география фанлари

04.00.06рудали ва норудали конлар геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш; металлогениягеология-минералогия фанлари04.00.07палеонтология ва стратиграфия

геология-минералогия фанлари биология фанлари

04.00.08

петрология, вулканология ва литология

геология-минералогия фанлари04.00.09геофизика. фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

геология-минералогия фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

04.00.10қаттиқ ёқилғи қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилишгеология-минералогия фанлари04.00.11нефть ва газ конлари геологияси, уларни қидириш ва разведка қилишгеология-минералогия фанлари04.00.12кончилик саноати геологияси ва геофизикаси

геология-минералогия фанлари техника фанлари

04.00.13

минералогия. кристаллография

геология-минералогия фанлари кимё фанлари

05.00.00ТЕХНИКА ФАНЛАРИ05.00.01МУҲАНДИСЛИК ГЕОМЕТРИЯСИ ВА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ05.01.01

муҳандислик геометрияси ва компьютер графикаси. аудио ва видео технологиялари

техника фанлари педагогика фанлари

05.02.00

МАШИНАСОЗЛИК ВА МАШИНАШУНОСЛИК

05.02.01Машинасозликда материалшунослик (тармоқлар бўйича)Техника фанлари05.02.02Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинашунослик ва машина деталлари

Техника фанлари Физика-математика фанлари

05.02.03Технологиялық машиналар. Роботлар, мехатроника ҳəм робототехника системалары

Техника фанлари

05.02.04Стандартлаштириш ва маҳсулотлар сифатини бошқаришТехника фанлари05.03.00МАШИНАСОЗЛИКДА КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ05.03.01механик ва физик-техник ишлов бериш технологиялари ва жараёнлари. станоклар ва асбоб-ускуналар

техника фанлари

05.03.02конструкцион материалларга ишлов бериш технологиялари ва машиналаритехника фанлари05.04.00ЭНЕРГЕТИКА, МЕТАЛЛУРГИЯ ВА КИМЁ МАШИНАСОЗЛИГИ05.04.01машинасозлик машиналари, аппаратлари, агрегатлари ва қурилмаларитехника фанлари05.07.00АВИАЦИЯ ТЕХНИКАСИ05.07.01ер усти мажмуалари ва учиш аппаратларитехника фанлари05.11.00АСБОБСОЗЛИК, МЕТРОЛОГИЯ ВА АХБОРОТ-ЎЛЧОВ  АСБОБЛАРИ ВА ТИЗИМЛАРИ05.11.01

Асбоблар.ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича)

Техника фанлари
Физика-математика фанлари Кимё фанлари

05.11.02Метрология ва метрология таъминотиТехника фанлари05.12.00РАДИОТЕХНИКА ВА АЛОҚА05.12.01Телекоммуникация ва компьютер тизимлари, телекоммуникациятармоқлари ва қурилмалари. Ахборотларни тақсимлаш

Техника фанлари

05.12.02Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение  тизимлари ва қурилмалари.  Мобил алоқа тизимлари

Техника фанлари

05.13.00ИНФОРМАТИКА, ҲИСОБЛАШ ТЕХНИКАСИ ВА БОШҚАРУВ05.13.01

тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.02информатиканинг назарий асослари

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.03ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. ахборот хавфсизлиги

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.04ҳисоблаш машиналари,  мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.05ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларинингэлементлари ва қурилмалари

техника фанлари

05.13.06математик моделлаштириш. сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

техника фанлари
физика-математика фанлари
кимё фанлари
биология фанлари геология-минералогия фанлари

05.13.07технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариштехника фанлари05.14.00ЭНЕРГЕТИКА ВА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА05.14.01энергетика тизимлари ва мажмуаларитехника фанлари05.14.02электротехника. электр энергия станциялари, тизимлари.электротехник мажмуалар ва қурилмалартехника фанлари05.14.03ёруғлик техникаси. махсус ёритиш технологияситехника фанлари05.14.04саноат иссиқлик  энергетикаситехника фанлари05.14.05иссиқлик техникасининг назарий асосларитехника фанлари05.14.06қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмаларитехника фанлари05.15.00ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИНИ ЎЗЛАШТИРИШ05.15.01маркшейдериятехника фанлари05.15.02фойдали қазилмаларни очиқ ва ер ости усулида қазиб олиш. Геомеханикатехника фанлари05.15.03шахта қурилишитехника фанлари05.15.04қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияситехника фанлари05.15.05нефть ва газ  қувурлари, база ва омборларини қуриш ва ишлатиштехника фанлари05.15.06нефть ва газ конларини ўзлаштириш ва улардан фойдаланиш техника фанлари05.15.07кончиликнинг физик жараёнларитехника фанлари05.15.08фойдали қазилмаларни бойитиш

техника фанлари кимё фанлари

05.15.09геологикразведка ишлари технологияси ва техникаситехника илимлери05.16.00МЕТАЛЛУРГИЯ05.16.01металлшунослик ва металларга термик ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияситехника фанлари05.17.00КИМЁ ТЕХНОЛОГИЯСИ05.17.01ноорганик моддалар технологияси ва улар асосидаги материаллар

техника фанлари кимё фанлари

05.17.02органик моддалар технологияси ва улар асосидаги материаллартехника фанлари кимё фанлари05.17.03силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияситехника фанлари кимё фанлари05.17.04локлар, бўёқлар ва органик қопламалар технологияситехника фанлари кимё фанлари05.17.05резина ва каучук технологияситехника фанлари кимё фанлари05.17.06кимё технологияси жараёнлари ва аппаратларитехника фанлари05.18.00ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ05.18.01бошоқли, дуккакли экинлар, ёрма маҳсулотлари ва мева-сабзавот, узумчилик маҳсулотларига ишлов бериш ҳамда уларни сақлаш ва қайта ишлаш технологиялари

техника фанлари

05.18.02озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси ва биотехнологияси

техника фанлари

05.18.03озиқ-овқат саноати жараёнлари ва аппаратлари

техника фанлари

05.19.00ТЎҚИМАЧИЛИК ВА  ЕНГИЛ САНОАТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА БУЮМЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ05.19.01тўқимачилик ва енгил саноат ишлаб чиқаришларининг материалшунослиги

техника фанлари

05.19.02тўқимачилик материаллари технологияси ва хом ашёга дастлабки ишлов бериш

техника фанлари кимё фанлари

05.19.03тери, мўйна, пойафзал ва тери-галантерея буюмлари технологияси

техника фанлари

05.19.04тикувчилик буюмлари технологияси

техника фанлари

05.19.05тўқимачилик ва тикувчилик буюмлари, кийим ва пойафзалларни бадиий безаш ва моделлаштириш

техника фанлари санъатшунослик фанлари

05.20.00ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ05.20.01қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

05.20.02қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар

техника фанлари

05.20.03қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш,  тиклаш ва таъмирлаш

техника фанлари

05.21.00ЎРМОН, ЦЕЛЛЮЛОЗА-ҚОҒОЗ ВА ЁҒОЧГА ИШЛОВ БЕРИШ САНОАТИ ТЕХНОЛОГИЯСИ, МАШИНАЛАРИ ВА УСКУНАЛАРИ05.21.01целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш технологияси

техника фанлари

05.22.00ТРАНСПОРТ05.22.01мамлакат, унинг минтақалари, шаҳарлари ва саноат марказларининг транспорт тизимлари

техника фанлари

05.22.02темир йўллар ва йўл хўжалиги

техника фанлари

05.22.03темир йўлларнинг ҳаракатланувчи таркиби, поездларни тортиш ва электрлаштириш

техника фанлари

05.22.04темир йўл транспортини ишлатиш

техника фанлари

05.22.05ғилдиракли ва гусиницали машиналар

техника фанлари

05.22.06ҳаво йўллари ҳаракатининг навигацияси ва уни бошқариш

техника фанлари

05.23.00ҚУРИЛИШ05.23.01қурилиш конструкциялари. Бинолар ва иншоотлар

техника фанлари

05.23.02асослар, пойдеворлар,ер ости иншоотлари. кўприклар ва транспорт тоннеллари

техника фанлари

05.23.03иссиқлик таъминоти. Вентиляция, кондиционерлаш. газ таъминоти ва ёритиш

техника фанлари

05.23.04сув таъминоти.  Канализация.  сув ҳавзаларини муҳофазалаш учун қурилиш тизимлари

техника фанлари

05.23.05қурилиш материаллари ва буюмлари

техника фанлари

05.23.06автомобиль йўллари ва аэродромлар қурилиши

техника фанлари

05.23.07гидротехника ва мелиорация қурилиши

техника фанлари

05.23.08темир йўллариқурилиши

техника фанлари

05.23.09гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

техника фанлари

05.24.00ГЕОДЕЗИЯ05.24.01

геодезия. Картография

техника фанлари физика-математика фанлари

05.25.00ҲУЖЖАТЛАР АСОСИДА АХБОРОТ05.25.01ҳужжатчилик, ҳужжатшунослик, архившунослик

техника фанлари
тарих фанлари педагогика фанлари

05.25.02кутубхонашунослик, библиографияшунослик ва китобшунослик

техника фанлари
тарих фанлари
филология фанлари педагогика фанлари

05.25.03ҳужжатлардан ахборот олиш тизимлари ва жараёнлари

техника фанлари филология фанлари

05.26.00ИНСОН ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ05.26.01меҳнатни муҳофаза қилиш ва инсон фаолияти хавфсизлиги

техника фанлари тиббиёт фанлари

05.26.02

фавқулодда  ҳолатларда  хавфсизлик (тармоқлар бўйича)

техника фанлари
кимё фанлари
биология фанлари
тиббиёт фанлари ветеринария фанлари

05.26.03ёнғин ва саноат хавфсизлиги

техника фанлари
тиббиёт фанлари психология фанлари

05.26.04ядро хавфсизлиги ва радиацион хавфсизликтехника фанлари05.27.00ЭЛЕКТРОНИКА05.27.01электроника

техника фанлари физика-математика фанлари

06.00.00ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИ06.01.00АГРОНОМИЯ06.01.01умумий деҳқончиликқишлоқ хўжалик фанлари06.01.02мелиорация ва суаорма деҳқончилик

қишлоқ хўжалик фанлари техника фанлари

06.01.03агротупроқшунослик ва агрофизика

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари
кимё фанлари
география фанлари техника фанлари

06.01.04Агрохимия

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари кимё фанлари

06.01.05селекция ва уруғчилик

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.01.06сабзавотчиликқишлоқ хўжалик фанлари06.01.07мевачилик ва узумчиликқишлоқ хўжалик фанлари06.01.08ўсимликшуносликқишлоқ хўжалик фанлари06.01.09ўсимликларни  ҳимоя қилиш

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.01.10ер тузилиши, кадастр ва ер мониторинги

қишлоқ хўжалик фанлари
география фанлари техника фанлари

06.01.11пахтачиликқишлоқ хўжалик фанлари06.02.00ЗООТЕХНИЯ06.02.01қишлоқ хўжалик ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.02.02қишлоқ хўжалик ҳайвонларини озиқлантириш ва озуқа тайёрлаш технологияси

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.02.03хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси

қишлоқ хўжалик фанлари

06.02.04ипакчиликқишлоқ хўжалик фанлари06.02.05қоракўлчиликқишлоқ хўжалик фанлари06.03.00ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ06.03.01ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари техника фанлари

06.03.02ўрмон тузилиши ва ўрмон таксацияси. Ўрмончилик  ва ўрмоншунослик.  Ўрмон ёнғинлари ва уларга қарши курашиш

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари техника фанлари

07.00.00ТАРИХ ФАНЛАРИ07.00.01Ўзбекистон тарихитарих фанлари07.00.02фан ва технологиялар тарихитарих фанлари07.00.03жаҳон тарихитарих фанлари07.00.04диншунослик

тарих фанлари
фалсафа фанлари филология фанлари

07.00.05ислом тарихи ва манбашунослигитарих фанлари07.00.06Археологиятарих фанлари07.00.07этнография, этнология ва антропологиятарих фанлари07.00.08тарихшунослик,  манбашуносликва тарихий тадқиқот усулларитарих фанлари07.00.09халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихитарих фанлари07.00.10ижтимоий-сиёсий институтлар ва жараёнлар тарихи

тарих фанлари юридик фанлар

07.00.11миллий хавфсизлик муаммолари

тарих фанлари
юридик фанлар иқтисодиёт фанлари

08.00.00ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ08.00.01иқтисодиётназариясииқтисодиёт фанлари08.00.02макроиқтисодиётиқтисодиёт фанлари08.00.03саноат иқтисодиётииқтисодиёт фанлари08.00.04қишлоқ хўжалиги иқтисодиётииқтисодиёт фанлари08.00.05хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиётииқтисодиёт фанлари08.00.06эконометрика ва статистикаиқтисодиёт фанлари08.00.07молия ва кредитиқтисодиёт фанлари08.00.08бухгалтерия ҳисобииқтисодиёт фанлари08.00.09жаҳон иқтисодиётииқтисодиёт фанлари08.00.10

демография. Меҳнат иқтисодиёти

иқтисодиёт фанлари08.00.11маркетингиқтисодиёт фанлари08.00.12минтақавий иқтисодиётиқтисодиёт фанлари08.00.13менежментиқтисодиёт фанлари09.00.00ФАЛСАФА ФАНЛАРИ09.00.01онтология, гноселогия ва логикафалсафа фанлари09.00.02онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (номи)фалсафа фанлари09.00.03фалсафа тарихифалсафа фанлари09.00.04ижтимоий фалсафафалсафа фанлари10.00.00ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ10.00.01ўзбек тилифилология фанлари10.00.02ўзбек адабиётифилология фанлари10.00.03тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикасифилология фанлари10.00.04қорақалпоқ тили,  қорақалпоқ адабиётифилология фанлари10.00.05европа, америка ва австралия халқлари тили ва адабиётифилология фанлари10.00.06осиё ва африка халқлари тилива адабиётифилология фанлари10.00.07қиёсий-тарихий, типологик ва чоғиштирма тилшунослик, лингвистик таржимашуносликфилология фанлари10.00.08адабиёт назариясифилология фанлари10.00.09фольклоршунослик

филология фанлари санъатшунослик фанлари

10.00.10журналистика

филология фанлари социология фанлари

10.00.11матншунослик ва адабий манбашуносликфилология фанлари11.00.00ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ11.00.01табиий география. Ландшафтлар геофизикаси ва геокимёсигеография фанлари11.00.02иқтисодий ва ижтимоий география

география фанлари иқтисодиёт фанлари

11.00.03қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. гидрокимё

география фанлари
кимё фанлари техника фанлари

11.00.04метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология

география фанлари
физика-математика фанлари
техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

11.00.05атроф–муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш

география фанлари
физика-математика фанлари
биология фанлари
кимё фанлари
геология-минералогия фанлари
техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

12.00.00ЮРИДИК ФАНЛАР12.00.01давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. ҳуқуқий таълимотлар тарихиюридик фанлар12.00.02конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ.  Молия ва божхона ҳуқуқиюридик фанлар12.00.03фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқюридик фанлар12.00.04фуқаролик  процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиацияюридик фанлар12.00.05меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқиюридик фанлар12.00.06табиий ресурслар  ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқюридик фанлар12.00.07суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатураюридик фанлар12.00.08жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқиюридик фанлар12.00.09жиноят процесси. Криминалистика,   тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизасиюридик фанлар12.00.10халқаро ҳуқуқюридик фанлар13.00.00ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ13.00.01педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежментпедагогика фанлари13.00.02таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (таълим соҳалари ва босқичлари бўйича)педагогика фанлари13.00.03махсус педагогикапедагогика фанлари13.00.04жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикасипедагогика фанлари13.00.05

ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси

педагогика фанлари13.00.06электрон таълим назарияси ва методикаси(таълим соҳалари ва босқичлари бўйича)педагогика фанлари13.00.07аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикасипедагогика фанлари13.00.08касб-ҳунар  таълими назарияси ва методикасипедагогика фанлари14.00.00ТИББИЁТ ФАНЛАРИ14.00.01акушерлик ва гинекологиятиббиёт фанлари14.00.02Морфологиятиббиёт фанлари14.00.03Эндокринология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.04Оториноларингологиятиббиёт фанлари14.00.05ички касалликлартиббиёт фанлари14.00.06Кардиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.07Гигиена

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.08офтальмологиятиббиёт фанлари14.00.09педиатриятиббиёт фанлари14.00.10юқумли касалликлартиббиёт фанлари14.00.11дерматология ва венерологиятиббиёт фанлари14..00.12тиббий реабилитологиятиббиёт фанлари14.00.13Неврологиятиббиёт фанлари14.00.14Онкология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.15патологик анатомиятиббиёт фанлари14.00.16нормал ва патологик физиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.17фармакология ва клиник фармакология

тиббиёт фанлари
биология фанлари фармацевтика фанлари

14.00.18психиатрия ва наркологиятиббиёт фанлари14.00.19клиник радиологиятиббиёт фанлари14.00.20тиббий генетикатиббиёт фанлари14.00.21Стоматологиятиббиёт фанлари14.00.22травматология ва ортопедиятиббиёт фанлари14.00.23ҳамширалик ишини ташкил этиштиббиёт фанлари14.00.24суд тиббиётитиббиёт фанлари14.00.25клиник-лаборатор ва функционал диагностикатиббиёт фанлари14.00.26Фтизиатриятиббиёт фанлари14.00.27Хирургиятиббиёт фанлари14.00.28Нейрохирургиятиббиёт фанлари14.00.29

гематология ва трансфузиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.30Эпидемиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.31Урологиятиббиёт фанлари14.00.32

трансплантология ва сунъий аъзолар

тиббиёт фанлари
биология фанлари техника фанлари

14.00.33жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлаш  менежментитиббиёт фанлари14.00.34юрак ва қон-томир хирургияситиббиёт фанлари14.00.35болалар хирургияситиббиёт фанлари14.00.36

аллергология ва иммунология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.37анестезиология ва реаниматологиятиббиёт фанлари15.00.00ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ15.00.01дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш

фармацевтика фанлари техника фанлари

15.00.02

фармацевтик кимё ва фармакогнозия

фармацевтика фанлари
кимё фанлари биология фанлари

16.00.00ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ16.00.01ҳайвонлар касалликлари  диагностикаси, терапияси ва хирургиясиветеринария фанлари16.00.02ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси

ветеринария фанлари биология фанлари

16.00.03ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси

ветеринария фанлари

16.00.04

ветеринария фармакологияси ва токсикологияси

ветеринария фанлари биология фанлари

16.00.05ветеринария санитарияси. Экология. Зоогигиена ва ветеринар-санитария экспертизаси

ветеринария фанлари биология фанлари

16.00.06

ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси

ветеринария фанлари
биология фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

17.00.00САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ17.00.01театр санъатисанъатшунослик фанлари17.00.02мусиқа санъатисанъатшунослик фанлари17.00.03кино санъати.  Телевидениесанъатшунослик фанлари17.00.04тасвирий ва амалий безак санъатисанъатшунослик фанлари17.00.05дизайн назарияси ва тарихисанъатшунослик фанлари17.00.06

музейшунослик. Тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш

санъатшунослик фанлари
тарих фанлари техника фанлари

17.00.07маданият назарияси ва тарихи. Маданиятшунослик

санъатшунослик фанлари
тарих фанлари фалсафа фанлари

17.00.08санъат назарияси ва тарихи

санъатшунослик фанлари тарих фанлари

18.00.00АРХИТЕКТУРА18.00.01

архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш

архитектура санъатшунослик фанлари

18.00.02бино ва иншоотлар архитектурасиархитектура18.00.03шаҳарсозлик, районлаштириш. Ландшафт архитектураси ва қишлоқ турар жойларини режалаштириш

архитектура техника фанлари

19.00.00ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ19.00.01

психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси

психология фанлари19.00.02Психофизиологияпсихология фанлари19.00.03инсон касбий фаолияти психологияси (номи)психология фанлари19.00.04тиббиёт психологияси ва махсус психология

психология фанлари тиббиёт фанлари

19.00.05ижтимоий психология. Этнопсихология

психология фанлари социология фанлари

19.00.06ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологиясипсихология фанлари22.00.00СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ22.00.01социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

социология фанлари

22.00.02

ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

социология фанлари

22.00.03ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси

социология фанлари

Илмий-тадқиқот ишлари

Бердақ атындағы Қарақалпак, мәмлекетлик университети кейинги 22 жылда илимий-изертлеў тараўында айтарлықтай жетискенликлерге еристи. Илимий изертлеўлер жаңа сапалық өзгешеликлерге ийе болды. Университет профессор-оқытыўшыларының алып барған илимий жумыслары ҳәм таярлаған қәнигелери, халық хожалығы, илим ҳәм, билимлендириў тараўларына хызмет етпекте. Өзбекстан Республикасы өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин илимий бағдарда үлкен реформалар алып барылды. Мәмлекетимизде Илим ҳәм техника комитети (ҳәзирги күнде Министрлер Кабинети жанындағы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети), Өзбекстан Республикасы Жоқары Аттестация Комиссиясы дүзилди ҳәм жаңа илимий бағдарларға тийкар салынды.

Университет профессор-оқытыўшылар жәмәәти Өзбекстан Республикасы «Билимлендириў ҳақкында»ғы нызамы ҳәм «Кадрлар таярлаўдың мәмлекетлик миллий бағдарламасын»да көрсетилген ўазыйпаларды әмелге асырыўда, халқымыз келешеги ушын аянбай хызмет етпекте.

Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде барлық кафедралар режелестирилген жеке инталы темалар тийкарындағы илимий изертлеў жумысларын алып бармақта. Булардың нәтийжесинде монографиялар, оқыўлықлар, оқыў-методикалық қолланбалар ҳәм илимий мақалалар баспадан шығарылды. Олар тәлим-тәрбия бағдарында ҳәм өндиристе методикалық усыныслар сыпатында әмелий жақтан қолланылмақта.

1991-2013-жыллары даўамында илимий-изертлеў жумыслары нәтийжесинде 29 патент ҳәм гуўалықлар, 161 монография ҳәм брошюралар, 124 оқыўлық, 443 оқыў қолланба, 795 оқыў-методикалық қолланба ҳәм 178 ге жақын илимий әмелий-конференциялар шөлкемлестирилди. 8758 илимий мақала ҳәм тезислер баспадан шығарылды.

Ғәрезсизликтиң 22 жылы ишинде Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде мәмлекетлик бюджет тәрепинен қаржыландырылған илимий жойбарлар тийкарында 115 998,3 мың рубль ҳәм 1 074 258 мың сумлық қаржы қөлеминдеги илимий-изертлеўлер орынланды.

Кафедраларда хожалық шәртнамалары тийкарында илимий-изертлеў жумыслары ҳәр қыйлы кәрханалар ҳәм шөлкемлер менен биргеликте 100 ден аслам хожалық шәртнамалары орынланды. Оларға 7 млн. 603 мың рубль ҳәм 68 млн. 653 мың сўм муғдарында хожалық шәртнамалары бойынша илимий изертлеў жумыслары алып барылды.

Университет кафедраларында халықаралық байланысларды кеңейтилген ҳәм тәлим тараўына шет ел инвестицияларды алып келиў барысында шет ел грантлары тийкарында илимий ислер әмелге асырылды. Мәселен, Евразия фонды, Сорос фонды, ЮНЕСКО, НАТО, JICA шөлкеми ҳәм INTAS бағдарламалары тийкарында 1991-2013-жыллары 96 мың 298 АҚШ доллары ҳәм 26 мың 666 экю көлеминдеги грантлар тийкарында илимий жумыслар орынланды.

Университет ҳәм кафедралар шөлкемлестириўинде илимий-изертлеў жумыслары нәтийжелерин анализлеп барыў ушын профессор- оқытыўшылардың қатнасыўында республикалық ҳәм университет көлеминде илимий конференциялар өткерилмекте. 1991-2013-жыллар ишинде республикалық көлемде ҳәм университитет көлеминде 1499 илимий конференциялар өткерилди.

Диссертация ёзиш қоидалари

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимге қойылатуғын мәмлекетлик талаплар

Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 28-декабриндеги

365-санлы карарына 1-қосымша

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимге қойылатуғын мәмлекетлик талаплар

I. Улыўма қағыйдалар

1. Усы Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимге қойылатуғын мәмлекетлик талаплар (кейинги орынларда Мәмлекет талаплары деп аталады) «Билимлендириў ҳаққында»ғы ҳәм «Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарлармасы ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасының нызамларына, Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў ҳәм аттестациядан өткериў системасын және де жетилистириў ҳаққында»ғы 2012-жыл 24-июньдеги ПП-4456-санлы Пәрманына ҳәм Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Yзликсиз тәлим системасы ушын мәмлекетлик стандартларды ислеп шығыў ҳәм енгизиў ҳаққында»ғы 1998-жыл 5-январьдағы 5-санлы қарарына муўапық ислеп шығылған ҳәм Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим системасына мәжбүрий талапларды белгилейди.

2. Мәмлекетлик талаплар барлық ЖОО ҳәм ИИИлары ушын мәжбүрий.

3. Мәмлекетлик талапларға мәмлекетти социал-экономикалық раўажландырыў перспективаларынан, илим ҳәм технологияларды раўажландырыўдың алдыңғы баслы перспективалы бағдарларынан, жаңа информациялық ҳәм педагогикалық технологияларды енгизиўден, сондай-ақ, жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў тараўындағы дүнья жетискенликлери ҳәм бағдарларынан келип шыққан ҳалда дүзетиўлер киргизилиўи ҳәм қосымшалар қосылыўы мүмкин.

4. Усы мәмлекетлик талапларында төмендеги түсиниклер қолланылады:

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим – жәмийеттиң жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларға болған талабын тәмийинлеўге бағдарланған үзиликсиз тәлим түри;

Yлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер институты – өндиристен ажыралған ҳалда қәнигеликти терең үйрениў ҳәм докторлық диссертациясын таярлаў ҳәм қорғаў мақсетинде олар тәрепинен илимий-изертлеўлер алып барыў бойынша илим докторы дәрежеси излениўшилери ушын ЖОО ҳәм ИИИында шөлкемлестирилетуғын жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар қәнигеликлери бойынша жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим түри;

Өз бетинше излениўшилик – өндиристен ажыралмаған ҳалда докторлық диссертациясын таярлаў ҳәм қорғаў мақсетинде қәнигеликти терең үйрениў ҳәм олар тәрепинен илимий изертлеўлер бойынша илим докторы илимий дәрежеси излениўшилери ушын ЖОО ҳәм ИИИларында шөлкемлестирилетуғын жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар қәнигеликлери бойынша жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим түри;

Үлкен илимий хызметкер-излениўши – ЖОО ямаса ИИИна үлкен илимий хызметкер-излениўши лаўазымына белгиленген тәртипте қабылланған шахс;

Өз бетинше излениўши – ЖОО ямаса ИИИна өз бетинше излениўши лаўазымына белгиленген тәртипте қабылланған шахс.

 

II. Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим институтларында оқытыў түрлери ҳәм мүддетлери, оларға қабыл етиў

5. ЖООнан кейинги 3 жылға дейин даўам ететуғын оқыў төмендегише формаларда әмелге асырылады:

Yлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер институты;

Өз бетинше излениўшилик

6. Мәмлекетлик бюджет қаржылары есабынан қаржыландырылатуғын ЖООнан кейинги тәлим институтларына үлкен илимий хызметкер-изертлеўшилер лаўазымына қабыллаў ЖОО ҳәм ИИИ шөлкемлестиретуғын арнаўлы комиссиялар тәрепинен танлаў тийкарында әмелге асырылады;

ЖООнен кейинги тәлим институтларында оқыўға талабанларды таңлап алыў кириў имтиханлары нәтийежелерине қарап, нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте әмелге асырылады;

7. ЖООнан кейинги тәлим институтларына сырт ел пуқараларын ҳәм пуқаралығы болмаған шахсларды қабыллаў нызам ҳүжжетлерине ҳәм (ямаса) Өзбекстан Республикасының халық аралық шәртнамаларына муўапық төлемли контракт тийкарында әмелге асырылады.

 

III. ЖОО кейинги тәлим институтларына кириўши талабанларға қойылатуғын талаплар

8. ЖООнан кейинги тәлим институтына үлкен илимий хызметкер-излениўшилер сыпатында кириўшилер төмендеги талапларға жуўап бериўи керек:

– кеминде еки жыллық илимий ямаса илимий-педагогикалық жумыс стажына ийе болыўы;

– ЖОО магистратурасы дипломына ямаса оған тең болған Өбекстан Республикасы Қураллы күшлери академиясы, Ишки ислер академиясы ҳәм Өзбекстан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети ЖОО дипломына ямаса илим кандидаты дәрежесине ямаса магистр дәрежеси енгизилгенге дейинги алынған жоқары мағлыўмат ҳаққындағы дипломға ийе болыўы;

– илимий изертлеўлер ҳәм илимий-педагогикалық искерлик пенен шуғылланыў уқыплылығына ийе болыўы;

– тийисли илимий нәтийжелерге, соның ишинде, илимий журналлар ҳәм баспаларда басылып шыққан, кеминде 3 илимий мақала ҳәм илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлери топламларында, тийисли илимий бағдарлар бойынша илимий ислер топламларында илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўи тийкарын қураўы мүмкин болған еки тезиске ийе болыўы;

– шет тилин магистратура питкериўшисиниң тийисли дәрежесинде билиўи;

– заманагөй информациялық-коммуникация технологияларынан, соның ишинде Интернеттен пайдалана алыўы.

9. Өз бетинше излениўшилер сыпатында рәсмийлестирилетуғын шахслар төмендеги талапларға муўапық болыўы керек:

– кеминде бес жыллық әмелий жумыс стажына ийе болыўы;

– бакалавр ямаса магистр дипломына ямаса Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлери академиясы, Ишки ислер академиясы ҳәм Өзбекстан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети ЖОО дипломына ямаса илим кандидаты дәрежесине ямаса магистр дәрежеси енгизилгенге дейинги алынған жоқары мағлыўмат ҳақкындағы дипломға ийе болыўы;

– илимий изертлеўлер ҳәм илимий-педагогикалық искерлик пенен шуғылланыў уқыплылығына ийе болыўы;

– тийисли илимий нәтийжелерге, илим докторы дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўи тийкарын қураўы мүмкин болған илимий журналлар ҳәм баспаларда басылып шыққан кеминде 3 илимий мақалаға, илимий, илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлесиўлер топламларында, тийисли илимий бағдарлар бойынша илимий жумыслар топламларында кеминде еки тезиске ийе болыўы  ҳәм тийисли илимий бағдарлар бойынша ашылыўға ямаса селекция жетискенлигине бир ямаса оннан көп патентке автор (соавтор) болыў ҳәм тийисли илимий бағдарлар бойынша илимий технологиялық разработкаларда қатнасқанлығы;

– шет тилин магистратура питкериўшисиниң тийисли дәрежесинде билиўи;

– заманагөй информациялық-коммуникация технологияларынан, соның ишинде Интернеттен пайдалана алыўы.

10. ЖОО кейинги тәлим институтына қабыл етилетуғын бакалавр қәнигеликлери, магистр ҳәм илим кандидатлары қәнигелиги бағдарлары жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим қәнигелигине сәйкес болған илим тараўларына муўапық болыўы керек. Қәнигеликлер сәйкес келмегенде ямаса жоқары оқыў орнынан кейинги тәлимниң илимниң бир-бирине жақын тараўларына алыў режелестирилген ҳалларда талабанлар Министрлер Кабинети жанындағы Жоқары Аттестация Комиссиясы ҳәм Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети тәрепинен белгиленетуғын тәртипте қосымша имтиханлар тапсырыўы керек.

IV. Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим институтларында оқыўды шөлкемлестириў

11. Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилер оқыўдың биринши жылында таңлаған қәнигелиги бойынша теориялық ҳәм методикалық бағдарламасын өзлестиреди.

Қәнигеликлер бойынша теориялық-методикалық дәстүрлер үлкен илимий хызметкер излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилердиң илимий мәсләҳәтшилер тәрепинен ислеп шығылады және жоқары тәлим орынлары ямаса илимий-изертлеў мекемелериниң Илимий кеңеси тәрепинен тастыйықланады. Теориялық-методикалық бағдарлама улыўма концепцияны ҳәм методология мәселелерин, теориялық тийкарларды ҳәм де усы илим бойынша илимий изертлеў усылларын өз ишине алыўы шәрт.

Оқыўдың кейинги жылларында үлкен илимий хызметкер-излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилердиң арнаўлы билимлерин асырыў мақсетинде ЖОО ямаса ИИИниң Илимий кеңеслери тәрепинен илим тараўларына қарап, Жоқары аттестация комиссиясы тәрепинен белгиленетуғын пәнлер бойынша тәжирийбе оқыў дәстүри ислеп шығылады ҳәм тастыйықланады.

Тәжирийбе оқыў дәстүрлери үлкен илимий изертлеўши-излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилер тәрепинен өз бетинше түрде өзлестириледи.

Yлкен илимий хызметкер излениўшилер ушын теориялық ҳәм илимий-изертлеў жумыслары бойынша жүклеме көлеми ҳәптесине 36 саатты қурайды, олардан 12 сааттан артық болмаған жүклеме аудитория шынығыўларына ажыратылады. Өз бетинше излениўшилер ушын оқыў жүклемеси көлеми ҳәптесине 12 саатты қурайды, олардан 4 сааттан артық болмаған жүклеме аудитория шынығыўлары ушын ажыратылады.

12. Yлкен илимий хызметкер излениўшилердиң ҳәм өз бетинше излениўшилердиң сапалы таярланыўын тәмийинлеў, сондай-ақ, оларға илимий ҳәм оқыў-методикалық жәрдем көрсетиў мақсетинде олар актив илимий ҳәм илимий-педагогикалық искерлик алып барыўы, соның ишинде мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлерде илимий-техникалық жойбарларды орынлаўда қатнасыўшы илим докторлары ишинен мәсләҳәтшилерге бириктириледи.

13. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер ҳәм өз бетинше излениўшилер докторлық диссертациясын қорғаўына дейин:

Өзбекстанның жаңа тарийхы, шет тили, сондай-ақ, илим тараўларына қарап Жоқары Аттестация Комиссиясы тарепинен анықланатуғын пәнлер бойынша имтихан тапсырыўы;

Диссертация  нәтийжелериниң халықаралық ҳәм республика илимий ҳәм илимий-әмелий конференцияларда, семинарларда ҳәм дөгерек сәўбетлерде (апробация) (додаланғанын) тәмийинлеўи, сондай-ақ, диссертацияның тийкарғы нәтийжелерин сәўлелендиретуғын, саны Жоқары Аттестация Комиссиясы талапларына муўапық болған, баспадан шығарылған илимий мақалаларға ийе болыўы керек.

Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер диссертациясын қорғаўға дейин, сондай-ақ, оқыўдың барлық дәўири даўамында тәлим мекемелеринде кеминде 300 саат көлеминде педагогикалық ис тәжирийбесине ийе болыўы керек.

14. Диссертацияны рәсмийлестириў ҳәм оны қорғаў үлкен илимий хызметкер излениўши ҳәм өз бетинше излениўши таңлаўы бойынша өзбек, рус, қарақалпақ ҳәм инглис тиллеринде ямаса Жоқары Аттестация Комиссиясы менен келисилген ҳалда басқа тилде әмелге асырылады.

V. Жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларға қойылатуғын улыўма маманлық талаплары

15. Төмендегилер жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар (илим докторлары) таярлығының зәрүр ҳәм жетерли дәрежесин тәмийинлейтуғын тийкарғы талаплар есапланады:

– илим ҳәм техниканың раўажланыўына, әҳмийетли социал-экономикалық, мәдений, социал-сиясий әҳмийетке ийе болған, илимий машқаланы шешиўши ямаса илимниң тийисли тармағында перспективалы бағдарды раўажландырыўда жаңа ири жетискенлик енгизилиўи, илим ҳәм техниканың раўажланыўына үлкен үлес қосатуғын илимий тийкарланған техникалық, экономикалық ямаса технологиялық шешимлерге үлесин тәмийинлейтуғын ашылыўларға ҳәм селекция жетискенликлерине автор (биргеликте автор) болыўы;

– илимниң тийисли тараўы раўажланыўы концепциясының мәниси ҳәм мазмунын терең билиў, қәнигелик бойынша тийкарғы билимлерди пухта ийелеў, мақсет ҳәм ўазыйпалары, илим ҳәм техниканы раўажландырыўдың перспективалы бағдарларын билиў ҳәм түсиниў;

– изертлеўлердиң улыўма илимий ҳәм анық тармақ методологиясын ийелеўи, машқаланы тәжирийбели анықлаў ҳәм тийкарлаў, илимий мағлыўматлар ҳәм материалларды анализ етиў, системаластырыў ҳәм улыўмаластырыў, зәрүрлик болғанда экспериментал изертлеўлер алып барыў қәбилетлерине ийе болыў;

– изертлеўлер ңәтийжелерине тийкарланып, машқаланың мәнисин саўатлылық пенен баян етиўи, илимий жуўмақлар ҳәм усынысларды анық ҳәм қысқа тәрийплеўи;

– илимий нәтийжелерди турмысқа енгизиў;

– заманагөй информациялық-коммуникция технологиялары жәрдеминде дүнья илим ҳәм техникасы раўажланыўының заманагөй бағдарлар ҳаққындағы хабарларды мақсетли излеў ҳәм олардың нәтийжелерин пухта менгериў қәбилийетине ийе болыўы;

– тийисли мәмлекетлик, тармақ илимий-техникалық дәстүрлери ҳәм басқа илажлар жойбарларын ислеп шығыўда, олардың мониторингин алып барыўда ҳәм оларды әмелге асырыўда актив қатнасыў;

– бакалаврлар ҳәм магистрлар таярлаў бойынша педагогикалық искерликте актив қатнасыў, илимий изертлеўлер нәтийжелерин оқыў процессине енгизиўде заманагөй педагогикалық технологиялардан пайдаланыў.

16. Илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын усынылған диссертация жоқары маманлықтағы илимий жумыс болыўы, онда автор тәрепинен алып барылған изертлеўлер ҳәм жаратылған исленбелер тийкарында әҳмийетли социал-экономикалық ҳәм актуаль илимий ямаса әмелий машқалалар шешилиўи ямаса илимниң тийисли тармағының перспективалы бағдарларын раўажландырыў ушын керекли жетискенлик сыпатында бахаланатуғын жаңа теориялық қағыйдалар комплекси ислеп шығылған болыўы ямаса енгизилиўи илимниң, техниканың, социал-сиясий тараўдың ямаса экономика тармағының раўажланыўына салмақлы үлес қосатуғын шешимлер ислеп шығылған болыў керек.

 

Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 28-декабриндеги 365-санлы карарына 2-қосымша

Жоқары оқыў орнынан кейинги тәлим ҳаққындағы

РЕЖЕ

I. Улыўма қағыйдалар

  1. Усы Реже Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2012-жыл 24-июльдеги «Жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў ҳәм аттестациядан өткериў системасын және де жетилистириў ҳаққында»ғы ПП-4456-санлы Пәрманына муўапық ислеп шығылған ҳәм де ЖОО ҳәм илимий-изертлеў мекемелеринде ЖОО кейинги тәлимди шөлкемлестириўдиң тәртибин белгилейди.
  2. ЖОО кейинги тәлим усы Режеге муўапық үлкен илимий хызметкерлер ҳәм үш жылға дейинги мүддетке өз бетинше излениўшилик институты формасында әмелге асырылады.
  3. ЖОО кейинги тәлим институтлары илим ҳәм техниканың әҳмийетли тармақларында жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў, сондай-ақ, илим ҳәм техниканың баслы бағдарларында фундаменталь изертлеўлерди раўажландырыў, мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлерди әмелге асырыў мақсетинде жетекши ЖОО ҳәм илимий-изертлеў ведомостволары жанынан ашылады.
  4. ЖОО кейинги тәлим институтларында оқыў мәмлекетлик бюджети қаржысы есабынан ҳәм төлеў контракт тийкарында (шет ел пуқаралары ҳәм пуқаралығы болмаған шахслар ушын) әмелге асырылады.
  5. ЖОО кейинги тәлим институтына қабыланып атырған бакалавр қәнигелиги бағдары, магистр ҳәм илим кандидаты қәнигелиги ЖОО кейинги тәлим қәнигелиги тийисли болған илим тараўына муўапық болыўы керек. Қәнигеликлер сәйкес болмағанда ямаса ЖОО кейинги тәлимди пәнниң уқсас тараўларында алыў режелестирилген жағдайда талабанлар Министрлер Кабинети жанындағы ЖАКның рухсатын алыўы керек.

Докторлық диссертацияларын рәсмийлестириў ҳәм оны қорғаў үлкен илимий хызметкер-излениўши ямаса өз бетинше излениўшиниң таңлаўына қарап өзбек, рус, қарақалпақ ҳәм инглис тиллеринде ямаса ЖАК менен келисилген жағдайда, басқа тилде әмелге асырылады.

II. ЖОО кейинги тәлимниң шөлкемлестириў тийкарлары

6. ЖОО ҳәм ИИИ ЖОАБМне, Илимлер академиясына ямаса өзлери системасына киретуғын тийисли министрликлер, мекеме ҳәм шөлкемлерге үлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын ашыўдың мақсетке муўапықлығы ҳаққында усыныс қылады.

Усыныс пенен биргеликте ЖОО ямаса илимий-изертлеў институты Илимий кеңесиниң тийисли қарары, сондай-ақ, усы Режениң қосымшасына муўапық форма бойынша үлкен илимий хызметкер излениўшилер институты ашылыўы режелестирилген қәнигеликлер бойынша изертлеўлер алып барыўшы илим докторлары ҳаққындағы кадрлар бөлими тәрепинен тастыйықланған мағлыўматлар усынылады.

ЖОАБМ, Илимлер академиясы, ЖОО ҳәм ИИИ жанында болған министрликлер, мекеме ҳәм шөлкемлер усыныс түскен ҳәм барлық зәрүр ҳүжжетлер усынылған сәнеден баслап бир ай мүддетте, үлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын ашыў ямаса ашпайтуғынлығы ҳаққындағы қарар қабыл етиледи. Қабыл етилген қарар он күн мүддетде тийисли ЖОО ҳәм ИИИ жибериледи. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын ашыў ҳаққындағы унамлы қарардың нусхасы мағлыўмат ушын ӨзР Министрлер Кабинети жанындағы тест орайына ҳәм ӨзР Министрлер Кабинети жанындағы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине жибериледи.

Өз бетинше излениўшилик институты үлкен илимий изертлеў излениўшилер институты ашылған ЖОО ҳәм ИИИ жанындағы ЖОАБМ, Илимлер академиясы, усы ЖОО ҳәм илимий изертлеў орынлары системасына киретуғын ўәзирликлер, мекеме ҳәм шөлкемлердиң қарары менен шөлкемлестириледи. Өз бетинше излениўшилик институтларын шөлкемлестириў үлкен илимий хызметкер излениўшилер институтын шөлкемлестириў тәртиби сыяқлы әмелге асырылады (бул жерде тийисли қәнигеликлер бойынша изертлеў алып барып атырған илим докторлары ҳаққындағы мағлыўматларды қайтадан усыныў талап етилмейди).

7. Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети республика ЖОО ҳәм илимий изертлеў орынларының жоқары маман илимий ҳәм илимий-педагогикалық кадрларды таярлаў бойынша искерлигин муўапықластырады.

III. Yлкен илимий хызметкер излениўшилерди оқытыўды шөлкемлестириў

8. Ҳәр жылы 1-майға дейин алымлар – актив илимий ҳәм илимий-педагогикалық искерлик алып барып атырған, соннан мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлери илимий–техникалық жойбарларды әмелге асырыўды қатнасып атырған илим докторлары (кейинги орынларда жетекши алымлар деп аталады) тәрепинен докторлық диссертациялардың усынылатуғын темалары ислеп шығылады, темалар ЖОО кеңесинде ямаса ИИИның илимий кеңесинде олардың илим ҳәм технологияларды раўажландырыўдың әҳмийетли ўазыйпаларына муўапықлығы жүзесинен экспертизадан өткериледи.

9. Усынылып атырған докторлық диссертация темалары ЖОО ямаса ИИИ тәрепинен ЖОАБМ, Илимлер академиясы, өзлери системасына киретуғын тийисли ўәзирликлер, мекеме ҳәм шөлкемлер менен келисиледи, кейин-ала усы темалар 15-майға дейин болған мүддетте Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине усынылады.

Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети 1-июньға дейин болған мүддетте усынылған темаларды олардың мәмлекетлик илимий-техникалық дәстүрлерине муўапықлығы тәрепинен көрип шығады, кейин ала, оларды докторлық диссертациялары темаларының усынылып атырған мағлыўматлар базасына киргизеди. Усынылып атырған докторлық диссертациялар темаларының мағлыўматлар базасы ҳәр бир тема бойынша теманы ислеп шыққан илим докторларының фамилиясы, исми-шәрийпи ҳәм жумыс орны көрсетилген ҳалда Комитеттиң Интернет бетинде жәрияланады.

Зәрүр болғанда, Комитет менен келисилген ҳалда, ЖОАБМ, Илимлер академиясы, тийисли министрликлер, ведомостволары ҳәм шөлкемлердиң усыныслары тийкарында диссертация жумыслары темалары өзгертилиўине жол қойылады.

10. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер институты формасында ЖОО кейинги тәлим ушын талабанлар мағлыўматлар базасынан докторлық диссертациялары темаларын таңлаўлары, изертлеў темасы бойынша илимий баянатларды таярлаўлары ҳәм докторлық диссертациясы режесиниң дәслепки жобасын таярлаўлары зәрүр.

Талабанларда докторлық диссертациясы темасы бойынша өзиниң усыныслары бар болған жағдайда, ол тийисли ЖОО кеңесине ямаса ИИИның илимий кеңесине мүрәжәт етеди. ЖОО кеңеси ямаса ИИИ илимий кеңеси теманы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўдың әҳмийетли ўазыйпаларына муўапықлығы жүзесинен бир ай мүддетте экспертизадан өткериледи, теманы тийисли рәўиште ЖОАБМ, Илимлер Академиясы, өзлери системасына киретуғын министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлер менен келисип алынады ҳәм де үлкен илимий хызметкер институтларына ҳүжжетлер қабыл етиў дағаза етилиўи мүддетине дейин кеминде бир айдан кешиктирилместен Илим ҳәм техологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине диссертация жумысы темасын мағлыўматлар базасына киргизиў ҳаққындағы усыныс жибериледи.

11. ЖОАБМ, Илимлер академиясы, өз қараўында ЖОО ямаса ИИИ болған министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлер ҳәр жылы 1-июньға шекем болған мүддетте Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитетине кейинги жылдан баслап үлкен илимий хызметкер-излениўшилерди мәмлекетлик бюджет қаржысы есабынан окытыў ушын қабыллаў квотасы бойынша тийкарланған усыныслар менен мүрәжәт етеди.

12. ЖОАБМ, Илимлер академиясы, министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлер ҳәр жылғы қабыллаў квотасы Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети тәрепинен Өзбекстан Республикасы Қаржы министрлиги ҳәм Экономика министрлиги менен келискен жағдайда тастыйықланады ҳәм 1-июльдан кешиктирилместен тийисли түрде ЖОАБМ, Илимлер Академиясы, өз қарамағында ЖОО ямаса ИИИ болған министрликлер, ведомостволар ҳәм шөлкемлерге жибериледи.

ЖОАБМ, Илимлер академиясы, министрликлер, ведмостволар ҳәм шөлкемлер ажыратылған квоталарды ведомостволық тийисли ЖОО ҳәм ИИИ және тийисли қәнигеликлер бойынша бөлистиреди. Бөлистирилген квота тийисли ЖОО ҳәм ИИИларына 1-августқа шекем жеткизеди.

Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети тастыйықлаған қабыллаў квотасы Өзбекстан Республикасы финанс министрлигине келеси жылға бюджет буйырпасына усынылады.

13. ЖОО ҳәм ИИИ қабыллаў квоталарына муўапық ҳәр жылы 1-сентябрьден кешикпестен, үлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер сыпатында оқыў ушын талабанлардың ҳүжжетлерин қабыл етиў ҳаққында ҳүжжетлер қабыл қылыў мүддетлерин, талап қылынатуғын ҳүжжетлер ҳәм тапсырылатуғын имтиханлар дизимин, оқытыў ҳақысын төлеў шәртлерин (бюджеттен қаржыландырыў, төлемли-контракт тийкарында оқытыў) ҳәм басқа зәрүр шәртлерди көрсеткен ҳалда ғалаба ҳабарландырыў қуралларында дағаза береди.

Ҳүжжетлер 15-октябрь – 15-ноябрь аралығында қабылланады.

14. Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер сыпатында оқыўға талабанлар ЖОО ҳәм ИИИына төмендеги ҳүжжетлерди усынады:

1. Арза;

2. Мағлыўматнама;

3. Мийнет дәптершесинен белгиленген тәртипте тастыйықланған көширме;

4. ЖОО магистратурасы дипломы ямаса ӨзР Қураллы Күшлери академиясы, Ишки ислер министрлиги академиясы ямаса Миллий қәўипсизлик хызмети тәлим орнының магистратура дипломына теңлестирилген дипломы ямаса илим кандитаты ямаса магистр дәрежеси енгизилгенге дейинги алынған жоқары мағлыўмат ҳаққындағы диплом нусқасы;

5. Изертлеў темасы бойынша дағазаланған илимий доклад ҳәм докторлық диссертациясы режесиниң қысқаша жойбары;

6. Илимий журналларда ҳәм баспасөзде дағазаланған илимий мақалалар (кеминде үшеў), илимий ҳәм илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлесиўлер топламларына илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўиниң негизин қураўы мүмкин болған тийисли илимий бағдарлар бойынша басқа илимий топламларға киргизилген тезислер (кеминде екеў) дизими, сондай-ақ, олардың нусқалары;

7. Талабанның илимий ҳәм илимий-педагогикалық искерликке қызығыўшылығын анықлаў жүзесинен өткерилген тест сынаўынан өткенлигин тастыйықлаўшы ЖАК ҳүжжетиниң нусхасы;

8. Жетекши алымлардан бириниң оны илимий мәсләҳәтши сыпатында белгилеў бойынша жазба разылығы. Бул жерде усынылған темалар базасынан таңлап алынған тема бойынша, қағыйдаға көре, усы Режениң 8-бәнтине муўапық усы теманы усыныс еткен жетекши алым илимий мәсләҳәтши болыўы мүмкин;

9. Өзбекстан Республикасы Президенти Мәмлекетлик стипендиясы жеңимпазлары тийисли ҳүжжет нусқасын усынады.

15. ЖОО ямаса ИИИында ректор (директор) басшылық ететуғын қабыллаў комиссиясы дүзиледи. Қабыллаў комиссиясы ағзалары тийисли қәнигеликлер бойынша жетекши алымлардан, ректор (директор) тәрепинен тайынланады.

16. Yлкен илимий хызметкер-излениўши сыпатында оқыў ушын киретуғын талабанлар Өзбекстан тарийхы; илимниң билиў теориясы ҳәм методологиясы ҳәм де философия, илим методологиясы; шет тили (тәлимниң алдыңғы басқышларында үйренилген шет тил бойынша) ҳәм қәнигелик бойынша кириў имтиханлары тапсырады.

Кириў имтиханлары сораўлары қабыллаў комиссиясы тәрепинен қәнигеликлердиң мазмунынан келип шығып дүзиледи ҳәм олар ЖОО ямаса ИИИ Илимий кеңеси тәрепинен тастыйықланады. Илимниң тийисли бағдары бойынша илим кандидаты илимий дәрежесине ийе болған талабанлар кириў имтиханларынан азат етиледи.

Кириў имтиханлары 1-20 декабрь аралығында болып өтеди.

17. Қабыллаў комиссиясы 22-декабрьге дейин кириў имтиханлары нәтийжелери ҳәм ажыратылған қабыллаў квотасынан келип шығып, үлкен илимий хызметкер-излениўшилер институтына қабылланғанларды таңлайды.

Бир неше талабанның кириў имтиханлары нәтийжелери бойынша олар тәрепинен топланған жуўмақлаўшы баллары тең болған жағдайда төмендеги талабанларға:

Өзбекстан Республикасы Президенти Мәмлекетлик стипендиясы жеңипазларына;

тийисли қәнигелик бойынша айрықша баҳалы дипломға ийе болғанларға;

қәнигелик бойынша имтихан нәтийжеси бойынша көп балл топлағанларға;

ашылыўға ямаса селекция жетискенлигине (соның ишинде биргеликте) патентке ийе болғанларға үстемлик бериледи.

18. Таңлаў нәтийжелери қабыллаў комиссиясы мәжилисиниң баянламасы менен рәсмийлестириледи ҳәм бир күн мүддетте ЖОО ямаса ИИИ Илимий кеңесиниң тастыйықлаўы ушын киргизиледи. Бул жерде ЖОО ямаса ИИИ Илимий кеңеси тәрепинен бир ўақыттың өзинде үлкен илимий хызметкер-излениўшилер институтына киргенлердиң докторлық диссертациясы темалары тастыйықланады.

Тастыйықланған докторлық диссертациялары темалары «ЖАК Бюллетени» журналында дағазаланыўы шәрт.

19. Yлкен илимий хызметкер-излениўшилерди қабыл қылыў ЖОО ямаса ИИИ басшысының тийисли кеңеслериниң таңлаў нәтийжелерин ҳәм докторлық диссертациялары темаларын тастыйықлаў ҳаққындағы қарары тийкарында 25-декабрьге дейин шығарылатуғын буйырығы менен әмелге асырылады. Онда жаңадан қабыл қылынған үлкен илимий хызиеткер-излениўшилер искерлиги олар менен дүзилген шәртнамаларға муўапық келеси жылдың 1-январынан басланады.

Оқыўға қабыл қылыў ҳаққындағы буйрықта олардың илимий мәсләҳәтшилериде белгиленеди.

Yлкен илимий хызметкер-излениўшилерди оқыўға қабыллаў ҳәм олардың тастыйықланған темалары ҳакқындағы мағлыўмат ЖОО ҳәм ИИИ тәрепинен ЖОАБМ, Илимлер Академиясына, тийисли министрликлер, ведомствалар ҳәм шөлкемлер тәрепинен Илим ҳәм технологияларды режелестириўди муўапықластырыў комитетине жылдың 31-декабрине дейин тапсырылады.

20. Илимий мәсләҳәтши бир ўақыттың өзинде 3 адамнан көп болған үлкен илимий хызметкер излениўшилерге ҳәм өз бетинше излениўшилерге илимий басшылық етиўи мүмкин емес.

21. Yлкен илимий хызметкер излениўши илимий мәсләҳәтши менен биргеликте диссертация жумысын таярлаўдың жеке тәртиптеги жобасын ислеп шығады ҳәм ол ЖОО кеңеси ямаса ИИИның орынларының илимий кеңесинде үлкен илимий хызметкер-излениўши оқыўға қабыл етилгеннен кейин бир ай мүддетте тастыйқланады.

22. Илимий мәсләҳәтши таңланған қәнигелик бойынша теориялық методологиялық курсының оқыў бағдарламасын ислеп шығады ҳәм ол да ЖОО кеңесинде ямаса илимий-изертлеўши орынларының илимий кеңесинде үлкен илимий хызметкер излениўши оқыўға қабыл етилгеннен соң бир ай мүддетте тастыйқланады. Теориялық-методологиялық дәстүр методологиясының улыўма концепциясын ҳәм мәселелерин, пән бойынша теориялық тийкарларын ҳәм илимий изертлеўшилер усылларын өз ишине алады. Теориялық методологиялық дәстүр үлкен илимий хызметкер излениўши тәрепинен оқыўдың биринши жылында илимий мәсләҳәтшиниң жәрдеминде өзлестириледи.

23. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер ҳәм жеке излениўшилердиң билимлерин асырыў мақсетинде оқыўдың кейинги жылларында ЖОО кеңеси ямаса илимий-изертлеўши орынлары илимий кеңеси тәрепинен пән тараўларына қарап ЖОО тәрепинен белгиленетуғын пәнлер бойынша тәжирийбе оқыў дәстүрлерин ислеп шығылады ҳәм тастыйықланады.

Тәжирийбе арттырыў оқыў дәстүрлери үлкен илимий хызметкер-излениўшилер ҳәм жеке излениўшилер тәрепинен жеке өзлестириледи.

24. Yлкен илимий хызметкерлер-излениўшилер ушын теориялық ҳәм илимий-изертлеўши жумысларына жүклеме көлеми ҳәптесине 36 саатын қурайды, оннан зыяты менен 12 сааты аудитория жумыслары ушын ажыратылыўы мүмкин.

25. Yлкен илимий хызметкер излениўшиге оқыўға қабыл етилген күннен баслап илим кандидаты дәрежесине ийе болған үлкен илимий хызметкер лаўазымы ис ҳақысының базалық муғдарына теңлестирилген муғдарда лаўазым ис ҳақы белгиленеди.

26. Өзбекстан Республикасы Финанс Министрлиги Илим ҳәм технологияларын раўажландырыў муўапықластырыў комитети тәрепинен тастыйқланған үлкен илимий хызметкер излениўшилерди оқыўға қабыл етиў квоталары тийкарында таярланған қәрежетлер сметаға муўапық Өзбекстан Республикасы Мәмлекет бюджетинен тәлим тармағы бойынша ЖОО, пән тармақлары бойынша ИИИна белиленген тәртипте тийисли қаржылар ажыратады. Бул қаржылар есабына тәлим алыўшыларға белгиленген тәртипте лаўазым ис ҳақыларының тийисли төлемлери әмелге асырылады.

Өзбекстан Республикасы Қорғаныў Министирлиги, Ишки ислер министрлиги, Мәмлекет бажыханасы ҳәм Миллий қәўипсизлик хызметиниң ЖОО қабыл етилген үлкен илимий хызметкер излениўшилердиң материаллық тәмийинлениўи әскерий хызметкерлер ушын белгиленген тәртипте әмелге асырылады.

27. Оқыўға қабыл етилген үлкен илимий хызметкер-излениўшилерге мәмлекет бюджети ис ҳақылары есабынан нызам ҳүжжетлерине муўапық ис ҳақы төленетуғын мийнет дем алысы бериледи.

Тийисли ҳүжжетлер пайда болған жағдайда үлкен илимий хызметкер излениўши сыпатында оқыў мүддети узақ ўақыт кесел болыўы, ҳәмледарлық хәм туўыў дем алысында болыў дәўирине, сондай-ақ әскерий шақырыўлар мүнәсебети менен созылыўы мүмкин.

28. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер қәнигелик, Өзбекстанның ең жаңа тарийхы, шет тили, сондай-ақ, пән қәнигеликлерине қарап ЖОО тәрепинен белгиленген пәнлер бойынша қәнигелигине сай болған еки пән бойынша имтиханларды тапсырғаннан кейин докторлық диссертацияларын қорғаўлары шәрт.

29. Докторлық диссертацияны оқыў мүддети тамам болыўдан алдын кеминде 6 ай мүддеттен алдын қорғаған шахсларға ЖОО ямаса ИИИ бюджеттен тысқары қаржылары есабына ең кем айлық ис ҳақының он бес проценти муғдарында премия төленеди.

30. Илимий мәсләҳәтшилер тәрепинен ЖООда үлкен илимий хызметкер излениўшилер менен алып барылған жумыс ҳәр бир үлкен илимий хызметкер излениўши ушын бир жылда 100 саат көлеминде олардың улыўма оқыў саатларына киритиледи.

Илимий-изертлеў орынларында илимий мәсләҳәтшилердиң үлкен илимий хызметкер-излениўшилер менен мийнетке ҳақы төлеў оқыў шынығыўлары өткергенлиги ушын мийнетине саатпай ис ҳақы төлеўдиң нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте ҳәр бир излениўшиге бир жылда 100 саат есабынан келип шығып пән тармағы бойынша ажыратылатуғын мәмлекет бюджети қаржыларынан хәр айлық тийкарында әмелге асырылады.

Yлкен илимий хызметкер-излениўшилер шет ел пуқаралары ҳәм пуқаралығы болмаған шахслар менен илимий мәсләҳәтшилер мийнетине ис ҳақы төлеў оқыў ушын дүзилген шәртнамаларға муўапық әмелге асырылады.

31. Диссертация жумысы оқыў мүддети тамам болыўынан алдын кеминде 6 ай мүддеттен алдын жақлаған үлкен илимий хызметкер-излениўшиниң илимий мәсләҳәтшисине ЖОО ямаса ИИИ бюджеттен тысқары қаржылары есабында ең кем ис хақының он бес проценти муғдарында премия төленеди.

32. Yлкен илимий хызметкер излениўшилердиң оқыў мүддети олар жумысының улыўма стажына қосылады.

IV. Үлкен илимий хызметкеризлениўшилер искерлиги нәтийжелиги мониторингин алып барыў

33. ӨзР ЖОАБМ, Илимлер Академиясы, өз қарамағындағы ЖОО ҳәм ИИИ ийе болған ўәзирлик ҳәм ведомствалар ҳәм шөлкемлер Илим ҳәм технологияларды раўажландырыўды муўапықластырыў комитети менен биргеликте үлкен илимий хызметкер-излениўшилердиң ЖОО ҳәм ИИИ искерлик нәтийжелери мониторинги алып барылады.

34. Yлкен илимий хызметкер излениўшилер искерлик нәтийжелери мониторинги төмендеги критериялар бойынша әмелге асырылады:

а) Оқыўдың биринши жылында:

– Диссертация темасы бойынша жеке тәртиптеги режениң барлығы ҳәм оның орынланыўы;

– Қәнигелик бойынша теориялық курстан өтиў;

– Диссертация темасы бойынша кеминде бир илимий мақала дағазаланыўы;

– Диссертация темасы бойынша илимий конференцияларда ямаса семинарларда (сәўбетлесиў) баянаты менен шығыў;

– Диссертация темасы бойынша анализленген улыўмаластырыўшы қысқаша мағлыўмат;

– Диссертация темасы бойынша анализленген улыўмаласытырыўшы қысқаша мағлыўмат нәтийжелери бойынша семинарда сөзге шығыў (илимий басшы менен биргеликте).

Ўқув режаси

2017/2018 ўқув йили учун:

Ўқув режалар

5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қорақалпоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қозоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (туркман филологияси)
5А120101 – Адабиётшунослик (Қорақалпоқ адабиёти)
5А120102 – Лингвистика (Қорақалпоқ тили)
Малака талаблари

5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қорақалпоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (қозоқ филологияси)
5120100 – Филологиява тилларни ўқитиш (туркман филологияси)
5А120101 – Адабиётшунослик (Қорақалпоқ адабиёти)
5А120102 – Лингвистика (Қорақалпоқ тили)
2016/2017 ўқув йили учун:

5111000 – Кәсиплик тәлим (5320400-Химиялық технология) 1-курслар ушын
5111000 – Кәсиплик тәлим (5320400-Химиялық технология) 2-3-курслар ушын
5111100 – Музыкалық тәлим 1-3-курслар ушын
5141000 – Музыкалық тәлим 4-курслар ушын
5111600 – Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқуқ тәлими 1-2-курслар ушын
5141500 – Миллий идея, мәнаўият тийкарлары ҳәм ҳуқуқ тәлими 2-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (қарақалпақ филологиясы) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (туркмен филологиясы) 1-3-курслар ушын
5120100 – Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты(тиллер бойынша) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш(ўзбек тили) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология и обучение языкам(русский язык) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў (қазақ филологиясы) 1-3-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў(тиллер бойынша) 1-курслар ушын
5120100 – Филология ҳәм тиллерди оқытыў(тиллер бойынша) 2-3-курслар ушын
5120500 – Философия 1-3-курслар ушын
5130100 – Математика 1-3-курслар ушын
5130200 – Әмелий математика ҳәм информатика 1-3-курслар ушын
5140100 – Биология 1-3-курслар ушын
5140500 – Химия 1-3-курслар ушын
5140600 – География 1-3-курслар ушын
5140700 – Гидрометеорология 1-курслар ушын
5141000 – Топрақтаныў 1-2-курслар ушын
5220100 – Журналистика (хызмет түрлери) 1-3-курслар ушын
5220100 – Филология(Ўзбек филологияси) 4-курслар ушын
5220100 – Филология(славянская филология) 4-курслар ушын
5120100 – Филология (қазақ филологиясы) 4-курслар ушын
5220100 – Филология (қарақалпақ филологиясы) 4-курслар ушын
5220100 – Филология (туркмен филологиясы) 4-курслар ушын
5220100 – Филология(инглис, немис тиллери) 1-4-курслар ушын
5220300 – Философия 4-курслар ушын
5230300 – Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти шөлкемлестириў (тараўлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5230600 – Финанс 1-3-курслар ушын
5230900 – Бухгалтериялық есап ҳәм аудит(тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5240100 – Юриспруденция(искерлик турлери бойынша) 1-3-курслар ушын
5310200 – Электроэнергетикасы(тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5310700 – Электротехникасы, электр механикасы ҳәм электр технологиялары (тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5311900 – Нефть ҳәм газ кәнлерин иске тусириў ҳәм олардан пайдаланыў 1-курслар ушын
5311500 – Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5320100 – Журналистика 4-курслар ушын
5320400 – Химиялық технология(органикалық емес затлар химиялық технологиясы бойынша) 1-3-курслар ушын
5320900 – Жеңил санаат буйымлары конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы(тоқмашылық санааты) 1-3-курслар ушын
5321300 – Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 1-3-курслар ушын
5340100 – Экономика(тараўлар ҳәм тармақлар бойынша) 4-курслар ушын
5230100 – Экономика(тараўлар ҳәм тармақлар бойынша) 1-3-курслар ушын
5340400 – Бизнес басқарыў(тараўлар ҳәм тармақлар бойынша) 4-курслар ушын
5340600 – Финанс 4-курслар ушын
5440100 – Физика 4-курслар ушын
5440200 – Физика 1-3-курслар ушын
5340900 – Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша) 4-курслар ушын
5341700 – Қазнашылық 4-курслар ушын
5380100 – Юриспруденция 4-курслар ушын
5420100 – Биология 4-курслар ушын
5440400 – Химия 4-курслар ушын
5440500 – География 4-курслар ушын
5460100 – Математика 4-курслар ушын
5480100 – Әмелий математика ҳәм информатика 4 курслар ушын
5520200 – Электроэнергетикасы(тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) 4-курслар ушын
5522400 – Органикалық емес затлар өндириси химиялық технологиясы (органикалық емес затлар ҳәм минерал төгинлер өндириси бойынша) 4-курслар ушын
5522500 – Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 4-курслар ушын
5540500 – Тоқмашылық санааты өнимлери технологиясы 4-курслар ушын
5620100 – Агрохимия ҳәм агротопрақтаныў 4-курслар ушын
5620700 – Жер дүзиў ҳәм жер кадастры 4-курслар ушын
5630100 – Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў(пән ҳәм тәлим) 1-3-курслар ушын
5850200 – Экология ҳәм тәбияттан пайдаланыў 4-курслар ушын

Темпус

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха –  партнер проекта   Темпус TuCAHEA (2012 -2015 г.)

Юклаш